FESTIVAL ŽENY ŽENÁM

Ženy ženám (kvě­ten 2023)

Osla­va žen­ství, krá­sy, tvo­ři­vos­ti, odva­hy a inteligence.

Téma roku 2023: Žena inspi­ru­jí­cí a žena inspirovaná


Úvod­ní slovo:

Milé ženy!

Moje milo­va­ná Mar­cel­ka vzkřik­la kdy­si, když jsem odchá­zel z domu: “…Neza­po­meň, že mě milu­ješ…” Já i moji přá­te­lé, až na výjim­ky, neza­po­mí­ná­me. Milu­je­me Vás ženy naše dra­hé. Víme, že man­žel­ství by mělo být vede­no jako fir­ma. A víme také, že žena v této fir­mě by měla míti nejmé­ně pade­sát pro­cent. Objí­mám a ani vy neza­po­meň­te, že Vás milujeme!

Váš Bolek.PROGRAM:

4. 5. /19.00
Diva­dlo Bol­ka Polív­ky / Před­sta­ve­ní

Fil­mo­vá a diva­del­ní agen­tu­ra: Mada­me Rubin­stein

Tragi­ko­mic­ký pří­běh krá­lov­ny kos­me­tic­ké­ho impé­ria Hele­ny Rubin­stein a její nej­vět­ší rival­ky Eli­za­be­th Arden. Svou pílí a talen­tem pro obchod se vypra­co­va­la v jed­nu z nej­bo­hat­ších žen svě­ta. Nesná­še­la prázd­né tla­chá­ní, byla pro­s­to­ře­ká a fir­mu řídi­la pev­nou rukou do posled­ní­ho dechu.

Hra­jí: Dana Syslo­vá, Mile­na Stein­masslo­vá, Jiří Hána


7. 5. / 19.00
Diva­dlo Bol­ka Polív­ky / Před­sta­ve­ní

Diva­dlo Bol­ka Polív­ky: Rebel­ky

V bri­lant­ní fran­couz­ské tragi­ko­me­dii se náhod­ně pot­ka­jí dvě zra­lé ženy, kte­ré se roz­hod­ly, kaž­dá z jiné­ho důvo­du, vze­přít se nalin­ko­va­ným živo­tům a vzít osud zpět do vlast­ních rukou. Dost bylo pří­ko­ří a mani­pu­lo­vá­ní! Je na čase, aby o nás pře­sta­li roz­ho­do­vat jiní!

Hra­jí: Chan­tal Poulla­in, Ště­pán­ka Křesťanová


14. 5. / 14.00–15.00
Diva­dlo Bol­ka Polív­ky — foyer / Bese­da

Úvod­ní slo­vo: Bolek Polív­ka

14.00: Katarí­na Hol­lá a Doro­ta Baro­vá: diva­dlo, film a hud­ba 

Přijď­te se inspi­ro­vat tvor­bou dvou výji­meč­ných žen – kos­tým­ní výtvar­ni­ce Katarí­ny Hol­lé a zpí­va­jí­cí vio­lon­cel­list­ky Doro­ty Barové.

Proč jsou pro obě ženy jejich pro­fe­se tolik fas­ci­nu­jí­cí a kde a jak zís­ká­va­jí inspi­ra­ci pro svou tvor­bu? Kolik pís­ní Doro­ta Baro­vá zkom­po­no­va­la a kolik diva­del­ních před­sta­ve­ní Katarí­na Hol­lá oblékla?

To vše se dozví­te v nedě­li 14. květ­na v 14 hodin ve foyer Diva­dla Bol­ka Polív­ky. Bese­du na téma DIVADLO, FILM A HUDBA mode­ru­je hereč­ka Bar­bo­ra Gol­d­man­no­vá.

Po skon­če­ní bese­dy bude ve foyer kon­cert Doro­ty Barové.

Pro­fes­ní kari­é­ra kos­tým­ní výtvar­ni­ce Katarí­ny Hol­lé zahr­nu­je spo­lu­prá­ci s čes­ký­mi i zahra­nič­ní­mi diva­del­ní­mi domy (např. s Národ­ním diva­dlem nebo švéd­skou ope­rou v Göte­bor­gu) i s před­ní­mi čes­ký­mi fil­mo­vý­mi tvůr­ci. Mimo jiné se podí­le­la na fil­mech Kolja, Šaka­lí léta, Báječ­ná léta pod psa, Musí­me si pomá­hat, Pelíš­ky. Za film Hoří­cí keř (2013) zís­ka­la Čes­ké­ho lva.

Doro­ta Baro­vá, drži­tel­ka Ceny Thá­lie za hud­bu k před­sta­ve­ní Dům Hlu­ché­ho a Ceny Anděl 2018 v kate­go­rii jazz, je čes­ká vio­lon­cel­list­ka a zpě­vač­ka. Hra­je v mno­ha hudeb­ních usku­pe­ních, zná­má je pře­de­vším jako člen­ka dua Tara Fuki. Mezi její čet­né hudeb­ní pro­jek­ty pat­ří také spo­lu­prá­ce s Ane­tou Lan­ge­ro­vou. Doká­že se bri­lant­ně pohy­bo­vat na pome­zí růz­ných hudeb­ních žánrů a sou­čas­ně inspi­ru­je poslu­cha­če svý­mi poe­tic­ký­mi texty.


14. 5. / 15.00–16.00
Diva­dlo Bol­ka Polív­ky — foyer / Kon­cert

Úvod­ní slo­vo: Simo­na Kostrhunová

15.00: Doro­ta Baro­vá / vio­lon­cello and voice

Doro­ta Baro­vá, drži­tel­ka Ceny Thá­lie za hud­bu k před­sta­ve­ní Dům Hlu­ché­ho a Ceny Anděl 2018 v kate­go­rii jazz, je čes­ká vio­lon­cel­list­ka a zpě­vač­ka. Hra­je v mno­ha hudeb­ních usku­pe­ních, zná­má je pře­de­vším jako člen­ka dua Tara Fuki. Mezi její čet­né hudeb­ní pro­jek­ty pat­ří také spo­lu­prá­ce s Ane­tou Lan­ge­ro­vou. Doká­že se bri­lant­ně pohy­bo­vat na pome­zí růz­ných hudeb­ních žánrů a sou­čas­ně inspi­ru­je poslu­cha­če svý­mi poe­tic­ký­mi texty.


14. 5.  / 16.00 — 18.00
Diva­dlo Bol­ka Polív­ky — salo­nek / Swap

Swap — něco za něco

Plní se vám doma šat­ník, a přes­to máte pocit, že potře­bu­je­te něco nové­ho? A už jste zku­si­li “swa­po­vat”? Přijď­te! Při­nes­te, co neno­sí­te: oble­če­ní, šper­ky, kabel­ky… A s rados­tí se pusť­te do vyměňování.


16. 5. / 19.00
Diva­dlo Bol­ka Polív­ky / Před­sta­ve­ní

Diva­dlo Bol­ka Polív­ky: S lás­kou Mary

Hoř­ká kome­die o tom, jak se jed­na pra­vi­del­ná par­tič­ka bri­dže pro­mě­ní v divo­ký mejdan, během něhož si dlou­ho­le­té kama­rád­ky náh­le uvě­do­mí, že „žít“ může být málo. Život je potře­ba si „užít“. Dokud není pozdě.

Hra­jí: Vero­ni­ka Žil­ko­vá, Eva Novot­ná / Gab­rie­la Šte­fa­no­vá, Hana Hal­ber­sta­dt, Ele­na Trč­ko­vá / Simo­na Rejdo­vá, Ondřej Dvořák


17. 5. / 19.00
Diva­dlo Bol­ka Polív­ky / Před­sta­ve­ní

Pan­the­on Pro­ducti­on: Pre­fect Days

Roman­tic­ká kome­die naru­šu­jí­cí zaži­tá (anti)feministická klí­še. Úspěš­ná kadeř­ni­ce Barbs má na prv­ní pohled úpl­ně všech­no: pro­spe­ru­jí­cí fir­mu, popu­la­ri­tu, exklu­ziv­ní byt, přá­te­le a peč­li­vou mat­ku. Ovšem jed­no jí chy­bí – nestih­la mít dítě a zbý­vá jí posled­ních pár let, kdy se to musí podařit.

Hra­ji: Len­ka Vla­sá­ko­vá, Jan Dolan­ský, Jan Hof­man, Dana Syslo­vá, Pet­ra Jung­ma­no­vá, Vilém Udatný


20. 5. / 19.00
Diva­dlo Bol­ka Polív­ky / Před­sta­ve­ní

Diva­del­ní spo­lek Kašpar: Tera­sa

Kome­die o bytě s krás­nou tera­sou, kde se dějí nevy­svět­li­tel­né věci… O bytě, jehož oby­va­te­lé zde zaži­li lás­ku i její umí­rá­ní, a ješ­tě než se roz­hod­li jej opus­tit, vidí, jak se plní nový­mi návštěv­ní­ky, kte­ří tu pro­ží­va­jí svá vlast­ní osu­do­vá setkání…

Hra­jí: Pet­ra Špal­ko­vá, Milo­slav Tichý, Jan Medu­na, Mar­ti­na Práši­lo­vá, Marek Pospí­chal, Mile­na Stein­masslo­vá, Tomáš Stolařík


21. 5. / 14.00–15.00
Diva­dlo Bol­ka Polív­ky — foyer / Před­náš­ka

Úvod­ní slo­vo: Simo­na Kostrhunová

Miloš Štěd­roň: Ženy v hud­bě a v diva­dle

Co může o ženách říct Miloš Štěd­roň? Věř­te, že mno­ho. A obzvlášť o ženách spo­je­ných s hud­bou a diva­dlem. Reno­mo­va­ný brněn­ský muzi­ko­log a skla­da­tel je auto­rem hud­by k mno­ha čino­hrám a fil­mům, spo­lu­pra­cu­je s čes­ký­mi a slo­ven­ský­mi diva­del­ní­mi scé­na­mi. Kom­po­nu­je orchest­rál­ní, komor­ní a vokál­ní kon­cert­ní sklad­by a hud­bu pro lido­vé nástroje.


21. 5. / 19.00
Diva­dlo Bol­ka Polív­ky / Před­sta­ve­ní

Fil­mo­vá a diva­del­ní agen­tu­ra: Můj Báječ­ný roz­vod

Můj báječ­ný roz­vod je las­ka­vá kome­die, kte­rou irská autor­ka věno­va­la všem, kte­ří ne vlast­ní vinou zůsta­li sami. Všech pat­náct postav vytvá­ří Eliš­ka Balzerová.

Hra­je: Eliš­ka Balzerová


27. 5. / 16.00
Morav­ské zem­ské muze­um — Pavi­lon Anthro­pos / Komen­to­va­ná pro­hlíd­ka s arche­o­lo­gem Petrem Kostr­hu­nem

Pra­vě­ká síla žen. Gen­der v dobách lov­ců mamutů

Jaká byla pra­vě­ká žena? Pasiv­ní ochrán­ky­ně domá­cí­ho krbu, nebo sil­ná nezá­vis­lá bytost? Nej­no­věj­ší vědec­ké výzkumy uka­zu­jí, jak moc jsou dneš­ní před­sta­vy o době pra­vě­ké zkres­le­né a jak moc pod­lé­ha­jí zaži­tým ste­re­o­ty­pům sou­čas­né spo­leč­nos­ti. Pojď­te si vyslech­nout, jak to všech­no vlast­ně bylo. Sou­čás­tí pro­hlíd­ky bude i spe­ci­ál­ní pře­kva­pe­ní na závěr — jako inspi­ra­ce nejen pro ženy.