Výstavy

Výsta­va kre­seb a obra­zů Zde­ny Höhmo­vé Dvě energie

Vernisáž 28. 02. 2020 16:30

Foyer diva­dla zapl­ní na pře­lo­mu úno­ra a břez­na kres­by a obra­zy malíř­ky, ilu­strá­tor­ky a gra­fič­ky Zde­ny Höhmo­vé. Jejich spo­leč­ným téma­tem je hle­dá­ní smys­lu živo­ta a ote­ví­rá­ních nových cest, kte­ré tvor­ba umož­ňu­je. Ver­ni­sáž výsta­vy nazva­né Dvě ener­gie se usku­teč­ní v pátek 28. úno­ra v 16:30.

Zde­na Höhmo­vá se naro­di­la v roce 1955 v Brně. V letech 1975–1981 stu­do­va­la na Aka­de­mii výtvar­ných umě­ní v Pra­ze u Fran­tiš­ka Jiroud­ka. Od roku 1988 se věnu­je vol­né malíř­ské tvor­bě, kresbě, gra­fi­ce a pří­le­ži­tost­ně kniž­ní ilu­stra­ci. Pre­zen­to­va­la se na desít­kách autor­ských i spo­leč­ných výstav a dal­ších akcích v Čechách i zahra­ni­čí, její dílo je zastou­pe­no v mno­ha sbír­kách, např. v Národ­ní gale­rii v Pra­ze, Morav­ské gale­rii v Brně či v Gale­rii Spa­ar­kre­di­et v Bru­g­gách. Žije a pra­cu­je v Brně i v Praze. 

 „Dělám, co mě baví. Naštěs­tí. S kaž­dou novou výsta­vou mám mož­nost si cosi ujas­nit. Řeším stá­le podob­né téma jen jinou for­mou nebo jinou barev­nos­tí. V tom vidím posun a ces­tu, kte­rá mě uspo­ko­ju­je. Moje tvor­ba je sou­čas­ně i můj deník, druh zpo­vě­di a jsou to komen­tá­ře k živo­tu, kte­rý žiji, a k tomu, co je mi dovo­le­no poznat, pocho­pit a pro­žít. Je zrca­dlem i toho, co jsem pro­žít nechtě­la, ale muse­la,“ zhod­no­ti­la svo­ji tvor­bu sama v jed­nom z rozhovorů. 

Výsta­vu uvá­dí­me v rám­ci fes­ti­va­lu ŽENY ŽENÁM. Nahléd­nout do pomy­sl­né­ho zrca­dla Zde­ny Höhmo­vé může­te až do 31. břez­na.  

www.zdenahem.eu

V rám­ci výsta­vy je mož­né vysta­ve­né obra­zy zakou­pit! BLIŽŠÍ INFORMACE: Michal Ada­mík / tel.: 775 505 521 / e‑mail: [email protected]