Výstavy

Ven­kov­ní ver­ni­sáž výsta­vy Jiří­ho Slí­vy Klauni a jiné grafiky

Vernisáž 02. 10. 2020 16:00

Zahá­je­ní výsta­vy pro­běh­ne před diva­dlem na zahrád­ce restau­ra­ce Jako­by.

Výsta­va bude insta­lo­vá­na v pro­sto­rách foyer divadla.


Foyer diva­dla zapl­ní obráz­ky s cha­rak­te­ris­tic­kým ruko­pi­sem Jiří­ho Slí­vy, kte­rý dob­ře zná­me ze strá­nek novin a časo­pi­sů. Ver­ni­sáž výsta­vy nazva­né Klauni a jiné gra­fi­ky se usku­teč­ní v pátek 2. říj­na v 16 hodin před diva­dlem na zahrád­ce restau­ra­ce Jako­by a její sou­čás­tí bude křest kni­hy Vino fata­le, obsa­hu­jí­cí téměř dvě stov­ky Slí­vo­vých čer­no­bí­lých i barev­ných kre­seb, lito­gra­fií, lep­tů a maleb, afo­ris­mů na téma víno, vinár­ny, vini­ce, vina­ři, pří­pi­tek, láhve, vývrt­ky, viněty…


Čes­ký gra­fik, kari­ka­tu­ris­ta, ilu­strá­tor, malíř, textař, bás­ník i tvůr­ce afo­ris­mů Jiří Slí­va (1947, Plzeň) původ­ně vystu­do­val VŠE a pra­co­val jako odbor­ný pra­cov­ník Ústa­vu pro filo­zo­fii a soci­o­lo­gii ČSAV. Kres­le­ním se začal živit v roce 1979, od té doby se jeho kres­by pra­vi­del­ně obje­vu­jí v časo­pi­sech doma i v zahra­ni­čí, vysta­vu­je po celém svě­tě, ilu­stro­val více než 170 titu­lů a pub­li­ko­val 20 knih vlast­ní­ho kres­le­né­ho humo­ru v Čes­ku, Němec­ku, Švý­car­sku, USA a Fran­cii. Je také drži­te­lem řady mezi­ná­rod­ních oce­ně­ní. Ved­le výtvar­ných akti­vit se věnu­je psa­ní ver­šů pro děti a je čle­nem sku­pi­ny Gra­fi­čan­ka, kte­rá sdru­žu­je hudeb­ně nada­né čes­ké grafiky.


Říká se, že vese­lá mysl je půl zdra­ví. Obzvláš­tě v době covi­do­vé, kte­rá umí být vel­mi nera­dost­ná, může jem­ný, inte­li­gent­ní a mile absurd­ní humor Jiří­ho Slí­vy na výsta­vě Klauni a jiné gra­fi­ky ve foyer Diva­dla Bol­ka Polív­ky potě­šit a pobavit.


Ver­ni­sáž pro­běh­ne za dodr­že­ní všech hygi­e­nic­kých před­pi­sů.