Výstavy

Tvá­ře diva­dla: Jiří Salik Sláma

Vernisáž 17. 01. 2019 17:30

Srdeč­ně Vás zve­me na ver­ni­sáž výsta­vy foto­gra­fií Jiří­ho Sali­ka Slá­my.

Sním­ky Jiří­ho Sali­ka Slá­my jsou s Diva­dlem Bol­ka Polív­ky spja­ty už 8 let. Vzá­jem­nou sym­bi­ó­zu brněn­ské­ho foto­gra­fa a DBP zma­pu­je nyní výsta­va Tvá­ře diva­dla, kte­rá mimo jiné před­sta­ví foto­gra­fie zachy­cu­jí­cí např. Bol­ka a Vla­di­mí­ra Polív­ko­viChan­tal Poulla­inMila­na Kňaž­kaJit­ku Jež­ko­vou či Evu Novot­nou.

Výsta­va je pro­dej­ní, výtě­žek popu­tu­je Nada­ci Archa Chan­tal pro dob­ro­čin­né účely.

Ver­ni­sáž se usku­teč­ní ve čtvr­tek 17. led­na 2019 od 17:30 ve foyer Diva­dla Bol­ka Polív­ky. Výsta­vu zahá­jí foto­graf Jiří Slá­ma st. a na vio­lon­cello hudeb­ně dopro­vo­dí Pavel Čadek.

Těší­me se na Vás!