Výstavy

Roma­na Štryncl: Výsta­va Báseň pro Fores­ta a auk­ce pro koči­čí útulek

Vernisáž 04. 11. 2020 16:00

Foyer diva­dla zapl­ní výsta­va ole­j­o­ma­leb Roma­ny Štryncl a bás­ní Ale­ny Váv­ro­vé nazva­ná Báseň pro Fores­ta, kte­rá je pro­po­je­na s onli­ne dob­ro­čin­nou auk­cí jed­no­ho z obra­zů. Kom­plet­ní výtě­žek z auk­ce půjde na kon­to (nejen) koči­čí­ho Útul­ku Tibet.

Vzhle­dem k aktu­ál­ním pro­ti­pan­de­mic­kým opat­ře­ním není bohu­žel mož­né uspo­řá­dat ver­ni­sáž, s níž se počí­ta­lo 4. listopadu.

Auk­ce pobě­ží tedy onli­ne prá­vě od 4. lis­to­pa­du do půl­no­ci 1. pro­sin­ce. Vyvo­lá­va­cí cena obra­zu Forest a Vik­tor­ka je 1 Kč, při­ha­zo­vat lze pro­střed­nic­tvím e‑mailu i Facebooku.Váženým kmo­trem výsta­vy, kte­rá bude v diva­dle insta­lo­vá­na do 3. pro­sin­ce, je prin­ci­pál diva­dla Bolek Polív­ka. Více infor­ma­cí o auk­ci i výsta­vě najde­te na webo­vých strán­kách výtvar­ni­ce Roma­ny Štryncl: https://www.stryncl.cz/basen-pro-foresta/

Popr­vé jsem v Diva­dle Bol­ka Polív­ky vysta­vo­va­la v lis­to­pa­du 2013, tak­že se po sed­mi letech téměř přes­ně na den vra­cím. Před­sta­vi­la jsem obra­zy inspi­ro­va­né bás­ně­mi z kolek­ce Krá­lov­ny slz a ostru­žin. Teh­dy mě napadlo nama­lo­vat i obra­zy s koči­čí tema­ti­kou, obo­ha­ce­né bás­ně­mi Alen­ky Váv­ro­vé, jeden vytvo­řit pří­mo pro útu­lek a dra­žit ho po dobu výsta­vy. Auk­ce dopadla dob­ře, aukč­ní výsta­vy násle­do­va­ly v dal­ších letech v Plzni, pak v Hodo­ní­ně, Bučo­vi­cích… Ta u Bol­ka bude už v pořa­dí jeden­a­dva­cá­tá,“ kon­sta­tu­je Roma­na Štryncl a dodá­vá: „Útu­lek Tibet je prv­ní útu­lek, pro kte­rý dělám auk­ci podru­hé, a je jeden z prv­ních, se kte­rým jsem spo­lu­pra­co­va­la. Malo­va­la jsem sle­pé­ho kocou­ra Mať­ka a pra­sát­ko Sidí­ka. Ten­to­krát padla vol­ba na Fores­ta s ochr­nu­tý­mi zad­ní­mi noha­mi a kra­vič­ku Vik­tor­ku.

Útu­lek Tibet je rodin­ným azy­lem pro zví­řa­ta v nou­zi, kte­rý síd­lí 30 kilo­me­t­rů od Brna. V sou­čas­nos­ti se sta­rá o při­bliž­ně stov­ku koček a desít­ku han­di­ca­po­va­ných psů, pro kte­ré hle­dá nový domov, a záro­veň zachra­ňu­je zví­řa­ta z vel­ko­cho­vů. Útu­lek fun­gu­je z vlast­ních pří­jmů, darů a z výtěž­ků cha­ri­ta­tiv­ních akcí, dob­ro­vol­ní­ci zde pra­cu­jí bez náro­ku na odmě­nu. Více na www.utulektibet.cz – čís­lo účtu: 216613025/0300 – transpa­rent­ní účet veřej­né sbír­ky: 4113874028/5500.