Výstavy

Rad­ko Květ

Vernisáž 09. 05. 2018 17:30

RADKO KVĚT – VÝSTAVA OBRAZŮ A OBJEKTŮ

V květ­nu oži­je foyer Diva­dla Bol­ka Polív­ky výsta­vou obra­zů a objek­tů vítě­ze Čes­ké ceny za archi­tek­tu­ru Rad­ka Kvě­ta. Slav­nost­ní ver­ni­sáž pro­běh­ne 9. květ­na od 17.30 a spo­leč­ně s auto­rem ji uve­de doc. ak. arch. Bohu­mil Cha­lup­ní­ček.

Rad­ko Květ je brněn­ský archi­tekt, jehož rea­li­za­ce zís­ka­ly mno­ho oce­ně­ní, od roku 1991 pro­vo­zu­je vlast­ní archi­tek­to­nic­kou kancelář.
V loň­ském roce spo­leč­ně s Pavlem Pijáč­kem zís­kal Hlav­ní cenu ve 2. roč­ní­ku Čes­ké ceny za archi­tek­tu­ru za Arche­o­park Pav­lov. Je auto­rem řady občan­ských, byto­vých sta­veb i rodin­ných domů. Kro­mě své kari­é­ry archi­tek­ta se věnu­je i výtvar­né­mu umě­ní. V Diva­dle Bol­ka Polív­ky vysta­ví své objek­ty a obrazy.
Těší­me se na Vás!