Výstavy

Milo­slav Son­ny Halas: Ať meleš, jak meleš… nenameleš!

Vernisáž 11. 10. 2019 17:30

Kres­by, kolá­že, obra­zy (včet­ně dosud nevy­sta­ve­ných) z tvor­by své­ráz­né­ho morav­ské­ho výtvar­ní­ka a bohé­ma Milo­sla­va Son­ny­ho Hala­se budou k vidě­ní ve foyer diva­dla. Výsta­vu s názvem Ať meleš, jak meleš… nena­me­leš! ote­vře ver­ni­sáž v pátek 11. říj­na v 17:30. Úvod­ní slo­vo pro­ne­se Bolek Polív­ka, na vio­lon­cello zahra­je Josef Klíč a na Son­ny­ho zavzpo­mí­ná Josef Šamá­nek. Výsta­va potr­vá do 10. listopadu.

Milo­slav Son­ny Halas (1946–2008) – malíř, sochař, restau­rá­tor, ale také per­for­mer, kon­cep­tu­ál­ní umě­lec a vel­ký šprý­mař, muž s neza­mě­ni­tel­ným nažlout­lým plno­vou­sem. Vyu­če­ný elek­tro­me­cha­nik sil­no­prou­du během živo­ta vystří­dal řadu pro­fe­sí. Kro­mě obra­zů a kre­seb vytvá­řel pla­ká­ty, pře­ba­ly gra­mo­fo­no­vých desek, umě­lec­ké objek­ty, expe­ri­men­to­val s gra­fi­kou, foto­gra­fo­val, ilu­stro­val bás­nic­ké sbír­ky, spo­lu­pra­co­val s diva­dlem Husa na pro­váz­ku, rea­li­zo­val hap­pe­nin­gy, kon­cep­tu­ál­ní, lan­dar­to­vé a akč­ní umě­ní. Absol­vo­val desít­ky samo­stat­ných i kolek­tiv­ních výstav doma i v zahra­ni­čí. Klí­čo­vým téma­tem Hala­so­vy roz­ma­ni­té tvor­by byla pří­ro­da. Ke vše­mu, co dělal, při­stu­po­val nekon­form­ně, s typic­kou hra­vos­tí a nápa­di­tos­tí. O jeho bohém­ském živo­tě kolu­je mno­ho his­to­rek, kama­rá­di a zná­mí na jeho počest vytvo­ři­li stá­le aktiv­ní Spo­leč­nost přá­tel Sonnyho.