Výstavy

Lukáš Peli­kán: Dualita

Vernisáž 16. 05. 2023 16:00

Foyer diva­dla od 16. květ­na ozdo­bí výsta­va obra­zů Luká­še Peli­ká­na nazva­ná Dua­li­ta. Ver­ni­sáž bude zahá­je­na v 16:00. Středo­bo­dem Peli­ká­no­vy tvor­by jsou závěs­né obra­zy s pou­ži­tím kom­bi­na­ce akry­lo­vých a ole­jo­vých barev. Lukáš Peli­kán stu­do­val brněn­skou Střed­ní umě­lec­ko-prů­mys­lo­vou ško­lu a aktu­ál­ně má v Brně vlast­ní teto­va­cí stu­dio, mno­ho lidí jej pro­to mož­ná zná spí­še jako nada­né­ho taté­ra než výtvar­né­ho uměl­ce. O to zají­ma­věj­ší pohled na jeho vše­stran­nou umě­lec­kou čin­nost výsta­va v Diva­dle Bol­ka Polív­ky nabídne.

Výsta­va je prodejní. 
Ceník ke sta­že­ní v pdf zde.