Výstavy

Laco a Nico Garaj

Vernisáž 28. 02. 2024 17:00

Srdeč­ně zve­me na ver­ni­sáž Laco (1959) a Nico (2002) Garaj – otce a syna – pro­běh­ne 28. úno­ra v Gale­rii u dvou Polív­ků, kte­rá se nachá­zí ve foyer budo­vy diva­dla na Jakub­ském náměstí.

Laco Garaj (*1959)
Laco Garaj vystu­do­val obor sochař­ství (1974–77) SUPŠ Brno pod ate­li­é­ro­vým vedou­cím ak. soch. Ladi­sla­vem Martín­kem. V letech 1978–80 byl sou­čás­tí beat­nic­ké komu­ny uměl­ců kolem Vác­la­va Stra­ti­la v Olo­mou­ci. Zde se u Laca začí­ná roz­ví­jet pří­klon ke kon­cep­tu­ál­ní a akč­ní tvor­bě. Pře­lo­mo­vou byla výsta­va v Dol­ních Kouni­cích v roce 1980, kte­rá byla roze­hná­na poli­cií a výtvar­ní­ci a hudeb­ní­ci byli na 24 hodin zadr­že­ni. Od té doby se Laco pro­fi­lo­val stá­le více jako pro­ti­re­žim­ní umě­lec. Sešlo také z jeho stu­dia na Aka­de­mii výtvar­ných umě­ní v Pra­ze. Živil se jako sta­veb­ní děl­ník nebo jako topič v kotel­ně na Špil­ber­ku a umě­lec­ké tvor­bě se věno­val ve vol­ném čase. Dnes je Garaj znám pře­de­vším jako malíř, sochař a vitrážista.

Nico Garaj 20.3.2002
Naro­zen v Brně. Vystu­do­val SŠUD v Brně obor Moti­on Design. Po pří­je­tí na UMPRUM i AVU se Nico­las Roz­ho­du­je jít na UMPRUM na Mal­bu do ate­li­é­ru Jiří­ho Čer­nic­ké­ho a Micha­la Novotného.
Po 1 roce na UMPRUM se Nico­las vra­cí zpát­ky do Brna. Ukon­ču­je stu­di­um na VŠ. Ve své tvor­bě se věnu­je pro­po­jo­vá­ní medií (malby,kresby a videa).

Výsta­vu uve­de Bolek Polív­ka, hud­bu zajis­tí brněn­ští DJs.

Výsta­va potr­vá do 23. března.