Výstavy

Kalen­dář Pro­mě­ny 2023

Vernisáž 29. 11. 2022 16:00

Foyer diva­dla ozdo­bí, jako již tra­dič­ně na sklon­ku roku, foto­gra­fie z nové­ho cha­ri­ta­tiv­ní­ho kalen­dá­ře Nada­ce Archa Chan­tal – PROMĚNY 2023. Ver­ni­sáž se koná v úte­rý 29. lis­to­pa­du od 16 hodin a zahá­jí ji Chan­tal Poulla­in a Bolek Polív­ka. Kalen­dář pokřtí Mar­tin Hof­mann spo­lu s před­nos­tou Psy­chi­at­ric­ké kli­ni­ky LF MU a FN Brno prof. MUDr. Tomá­šem Kašpár­kem.

Nada­ce Archa Chan­tal už tři­cet let pomá­há zpří­jem­nit dět­ským paci­en­tům pobyt v nemoc­ni­cích a za dobu své exis­ten­ce roz­dě­li­la přes 60 mili­o­nů korun. Osla­vou toho­to úcty­hod­né­ho výro­čí je spe­ci­ál­ní edi­ce cha­ri­ta­tiv­ní­ho kalen­dá­ře Pro­mě­ny 2023, kte­rý je kom­bi­na­cí před­chá­ze­jí­cích tři­nác­ti vydání.

Na jeho strán­kách najde­te vyda­ře­né pro­mě­ny z let minu­lých dopl­ně­né o nikdy nezve­řej­ně­né foto­gra­fie z pří­prav a ze záku­li­sí foce­ní. Obje­ví se na nich napří­klad Kvě­ta Fia­lo­vá jako Albert Ein­stein, Lucie Bílá jako Char­lie Cha­plin nebo Chan­tal Poulla­in jako krá­lov­na z pohád­ky Male­fi­cent. Auto­rem všech foto­gra­fií je reno­mo­va­ný foto­graf Petr Kureč­ka. Kalen­dář Pro­mě­ny kaž­do­roč­ně při­ná­ší směs zají­ma­vých, mno­ho­te­ma­tic­kých a pře­kva­pi­vých pro­měn slav­ných čes­kých a slo­ven­ských osobností.

Pro­mě­ny byly něko­li­krát oce­ně­ny v pres­tiž­ní sou­tě­ži jako Kalen­dář roku a sta­ly se úspěš­ným cha­ri­ta­tiv­ním pro­jek­tem. Kalen­dář je dostup­ný tra­dič­ně ve dvou veli­kos­tech: kla­sic­ká veli­kost 33 x 33 cm za 400 Kč a limi­to­va­ná edi­ce XXL o roz­mě­rech 64 x 64 cm za 1 000 Kč. Lze jej objed­nat na webu www.kalendarpromeny.cz.

Výtě­žek z pro­de­je kalen­dá­ře putu­je Nada­ci Archa Chan­tal. Cíl vyu­ži­tí je jas­ný: Pro­mě­nit neu­tě­še­ná pro­stře­dí dět­ských zdra­vot­nic­kých zaří­ze­ní v útul­ná a pří­vě­ti­vá mís­ta tak, aby se malí paci­en­ti lépe vyrov­na­li s poby­tem v nemoc­ni­ci, zba­vi­li se stre­su a pře­ko­na­li odlou­če­ní od rodičů.