Výstavy

Joe Pist­to­ne: Ensamble

Vernisáž 08. 09. 2022 16:00

Zve­me Vás na ver­ni­sáž výsta­vy vel­ko­for­má­to­vých akry­lo­vých por­trétů Joe Pist­to­na nazva­nou Ensam­ble ve čtvr­tek 8. září v 16 hodin. Prů­kop­ník sty­lu zva­né­ho kar­to­nis­mus se por­trétu věnu­je již od mlá­dí. Výsta­va Ensam­ble, zachy­cu­jí­cí por­tréty her­ců účin­ku­jí­cích v Diva­dle Bol­ka Polív­ky, zača­la vzni­kat před tře­mi roky. Obra­zy na kar­tó­nu odka­zu­jí na ven­kov­ní tvor­bu zasa­ze­nou do pro­sto­ru vnitř­ní­ho. Pro auto­ra spe­ci­fic­ká tech­ni­ka komik­so­vé­ho popi­su por­trétu urči­tě sto­jí za zhlédnutí.