Výstavy

Igor Dere­ve­nec

Vernisáž 21. 04. 2023 16:00

Zve­me vás na ver­ni­sáž výsta­vy obra­zů slo­ven­ské­ho výtvar­ní­ka, ilu­strá­to­ra a gra­fi­ka Igo­ra Dere­ven­ce, kte­rý před­sta­ví svou tvor­bu návštěv­ní­kům Diva­dla Bol­ka Polívky.

Výsta­va obra­zů bude ve foyer diva­dla zahá­je­na v pátek 21. dub­na v 16 hodin.

Igor Dere­ve­nec ilu­stro­val něko­lik knih pro děti, jeho vese­lé obráz­ky baví pes­t­rý­mi barva­mi a chyt­rý­mi nápa­dy. Pro­fe­si­o­nál­ně se věnu­je také ani­ma­ci a režii ani­mo­va­ných video­kli­pů, napří­klad pro kape­lu Hex. Je auto­rem scé­ná­ře k ani­mo­va­né­mu krát­ké­mu fil­mu Hvězd­ný taxík.