Výstavy

Daniel Bidel­ni­ca – Nové proměny

Vernisáž 25. 04. 2024 17:00

Srdeč­ně zve­me na ver­ni­sáž Danie­la Bidel­ni­ci Nové proměny,
kte­rá pro­běh­ne ve čtvr­tek 25. dub­na v 17:00 v Gale­rii u dvou Polívků.
O hudeb­ní dopro­vod se posta­rá sku­pi­na Ňjú Urmíns TubaBent.
Na výsta­vě bude autor pre­zen­to­vat svo­je sno­vé vize pro­střed­nic­tvím abs­trakt­ních děl.
Daniel Bidel­ni­ca vyu­ží­vá tech­ni­ku mal­by, gra­fi­ky a tapi­sé­rie. Jeho tvor­ba je cha­rak­te­ris­tic­ká expre­siv­ním výra­zem, jenž pod­po­ru­je i domi­nan­ce barev­né­ho kolo­ri­tu – obra­zy tak dosa­hu­jí har­mo­nic­ké­ho cel­ku s pozi­tiv­ní­mi odkazy.