Výstavy

Cha­ri­ta­tiv­ní kalen­dář Pro­mě­ny 2020

Vernisáž 10. 12. 2019 17:00

Váže­ní přá­te­lé Diva­dla Bol­ka Polívky,
rádi bys­me Vás pozva­li na zahá­je­ní výsta­vy velkoformátových foto­gra­fií Pet­ra Kureč­ky z cha­ri­ta­tiv­ní­ho kalen­dá­ře Pro­mě­ny 2020 pro Nada­ci Archa Chan­tal.
Brněn­ská ver­ni­sáž vel­ko­for­má­to­vých foto­gra­fií zná­mých čes­kých uměl­ců, kte­ří na sebe vza­li podo­bu slav­ných fil­mo­vých hrdi­nů, jako jsou napří­klad Amélie z Montmar­t­ru či Roc­ky, Tri­ni­ty a Neo z Mat­ri­xu, pro­běh­ne v úte­rý 10. pro­sin­ce od 17.00 ve foyer Diva­dla Bol­ka Polív­ky.
Výsta­vu uve­de hereč­ka a ini­ci­á­tor­ka kalen­dá­ře Pro­mě­ny Chan­tal Poulla­in a ředi­tel Diva­dla Bol­ka Polív­ky Ondřej Cha­lup­ský.

Po celou dobu výsta­vy v Diva­dle Bol­ka Polív­ky bude kalen­dář Pro­mě­ny 2020 mož­né za 350 korun zakou­pit na poklad­ně diva­dla. Kalen­dář Pro­mě­ny 2020 je již také v pro­de­ji tra­dič­ně ve vět­ším a men­ším for­má­tu za 350 Kč a za 1000 Kč jak na webu www.kalendarpromeny.cz, tak ve vět­ších knihkupectvích.
Zakou­pit jej zna­me­ná nejen při­spět na dobrou věc, ale také zpří­jem­nit sobě či blíz­kým kaž­dý měsíc roku 2020 hvězd­ný­mi spo­leč­ní­ky. Nada­ci Archa Chan­tal putu­je výtě­žek z pro­de­je kalen­dá­ře i lis­to­pa­do­vé draž­by. Cíl je jas­ný: Pro­mě­nit neu­tě­še­ná pro­stře­dí dět­ských zdra­vot­nic­kých zaří­ze­ní v útul­ná, pří­vě­ti­vá mís­ta tak, aby se malí paci­en­ti lépe vyrov­na­li s poby­tem v nemoc­ni­ci, zba­vi­li se stre­su a pře­ko­na­li odlou­če­ní od rodi­čů. Napří­klad pení­ze z pro­de­je kalen­dá­ře Pro­mě­ny 2019 daly vznik­nout pro­jek­tu Svět v pís­ku na dět­ském oddě­le­ní v Uher­sko­hra­dišťské nemoc­ni­ci, kte­ré bude slav­nost­ně ote­vře­no 9. pro­sin­ce 2019.

Výsta­va potr­vá do kon­ce led­na 2020.