Výstavy

Bab­ka Blan­ka Šper­ko­vá & Adá­mek a Mariánka

Vernisáž 27. 01. 2023 16:00

Umě­ní, kte­ré kom­bi­nu­je tra­dič­ní řemes­lo s novou for­mou. Umě­ní, kte­ré jde napříč gene­ra­ce­mi a spo­ju­je blíz­ké navzá­jem, když se všech­ny jiné komu­ni­kač­ní kaná­ly pře­ru­ší, jako se tomu sta­lo za covi­du-19. I tak by se dala popsat díla, kte­rá dohro­ma­dy vytvo­ři­li uměl­ky­ně Blan­ka Šper­ko­vá se svo­jí vnuč­kou Mari­án­kou (10 let) a vnu­kem Adám­kem (7 let) Dvor­ský­mi.

Výsta­vu Bab­ka Blan­ka Šper­ko­vá & Adá­mek a Mari­án­ka v pátek 27. led­na v 16 hodin na slav­nost­ní ver­ni­sá­ži v diva­dle zahá­jí s tvůr­ci jeho prin­ci­pál Bolek Polív­ka. Pozo­ru­hod­ná kolek­ce pak bude v úno­ru k vidě­ní ve foyer divadla.

A jak ori­gi­nál­ní díla vzni­ka­la? Blan­ka Šper­ko­vá nej­pr­ve pře­ved­la kres­by své vnuč­ky Mari­án­ky do troj­roz­měr­né podo­by pro­střed­nic­tvím tech­ni­ky, kte­rá je pro její tvor­bu typic­ká. Prs­ty ple­te­né drob­né arte­fak­ty z kovo­vých drát­ků a skle­ně­ných korál­ků už byly s úspě­chem pre­zen­to­vá­ny v gale­ri­ích ve Víd­ni, v Bra­ti­sla­vě, v Pra­ze či v Čes­kém cen­t­ru v Sofii. K dal­ší tvor­bě „bab­ku Blan­ku“ inspi­ro­val mlad­ší vnuk Adá­mek svý­mi abs­trakt­něj­ší­mi moti­vy. Ten­to­krát vznik­ly vět­ší dvoj­roz­měr­né obra­zy, rov­něž ple­te­né z drát­ků. Spo­leč­ná výsta­va Bab­ka Blan­ka Šper­ko­vá & Adá­mek a Mari­án­ka v Diva­dle Bol­ka Polív­ky je tak poctou tra­dič­ní­mu řemeslu i osla­vou hlu­bo­ké­ho vzta­hu mezi babič­kou a vnoučaty.

Výsta­va je prodejní.


O autor­ce

Blan­ka Šper­ko­vá, absol­vent­ka Vyso­ké ško­ly umě­lec­ko-prů­mys­lo­vé, se od roku 1976 věnu­je prá­ci s neob­vyk­lým mate­ri­á­lem – drá­tem. Inspi­ro­va­ná dáv­nou tra­di­cí slo­ven­ských drá­te­ní­ků vyvi­nu­la vlast­ní tech­ni­ku ple­te­ní bez jeh­lic či jiných nástro­jů. Se svým mini­ma­lis­tic­kým pou­ží­vá­ním jed­no­ho očka se doká­že vyjá­d­řit jak v ani­mo­va­ném fil­mu, ve sle­po­tis­ko­vé a mono­ty­po­vé gra­fi­ce, ve vol­né plas­ti­ce, tak i ve šper­ku. Tema­tic­ké zamě­ře­ní její prá­ce smě­řu­je od rea­lis­tič­těj­ší for­my (figu­ra­tiv­ní, čás­ti lid­ské­ho těla, zví­ře­cí moti­vy) ke sty­li­zo­va­něj­ším for­mám, vždy však s jas­ným lite­rár­ním pod­tex­tem. Účast­ní se mno­ha kolek­tiv­ních i sólo­vých pro­jek­tů doma i v zahra­ni­čí. Obdr­že­la něko­lik oce­ně­ní v růz­ných oblas­tech své čin­nos­ti. Její prá­ce jsou v sou­kro­mých i stát­ních sbír­kách doma i v zahra­ni­čí. Blan­ka Šper­ko­vá se naro­di­la v Bán­ské Bys­tri­ci, od roku 1974 žije a pra­cu­je v Brně.