Repertoár

Zla­tá pláž

Sce­náris­tu Jaro­sla­va Žváč­ka a reži­sé­ra Jana Pru­ši­nov­ské­ho pojí spo­lu­prá­ce ve fil­mu (Kob­ry a užov­ky), v televizi…

Autor: Jaro­slav Žváček
Režie: Jan Pru­ši­nov­ský
Hrají: Jana Plod­ko­vá, Petr Čtvrt­ní­ček, Jiří Vyo­rá­lek, Jiří Čer­ný, Bar­bo­ra Boč­ko­vá, Kate­ři­na Císařová
Foto: KIVA
Délka: 85 minut bez přestávky
Premiéra: 03. 09. 2021
Divadlo: Divadlo Na zábradlí
Komedie

Cena Letní scéna

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C390,-

Sce­náris­tu Jaro­sla­va Žváč­ka a reži­sé­ra Jana Pru­ši­nov­ské­ho pojí spo­lu­prá­ce ve fil­mu (Kob­ry a užov­ky), v tele­vi­zi i v diva­dle. Nyní popr­vé vstu­pu­jí na scé­nu Zábrad­lí s původ­ním tex­tem na téma: Může ošk­li­vý člo­věk beze škol dosáh­nout život­ní­ho štěs­tí? Říká se, že kdo se sna­ží, dosáh­ne, čeho chce; ale proč se sna­žit, když to nikdo neo­ce­ní? Mla­dý kluk, kte­ré­mu se pod­le jeho vzhle­du pře­zdí­vá Zom­bík, dosta­ne šan­ci, leč pro­mě­ní se v mon­strum, kte­ré nejen­že pokou­še ruku, kte­rá ho krmí, ale ješ­tě tou utr­že­nou rukou všem nafackuje.