Repertoár

Zapo­me­nu­té světlo

Nikdo neví o hří­chu více než kněz.

Autor: Jakub Deml, Jakub Nvo­ta
Režie: Jan­ka Ryšá­nek Schmiedtová
Hrají: Nor­bert Lichý, Mag­da­lé­na Tkačíková, Dušan Urban, Michal Sed­lá­ček, Jakub Burý­šek, Kate­ři­na Krejčí, Ondřej Brett, Pav­la Gajdošíková, Milan Cime­rák
Dramaturgie: Kate­ři­na Menclerová
Scénografie: Lucie Laba­jo­vá
Kostýmy: Mar­ké­ta Sládečková-Oslzlá
Hudba: Mario Buz­zi
Foto: Lukáš Horký
Délka: 100 minut + přestávka
Premiéra: 21. 09. 2018
Divadlo: Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Drama

Cena

Sektor A540,- Sektor B490,-

Diva­del­ní adap­ta­ce kni­hy kon­tro­verz­ní­ho bás­ní­ka Jaku­ba Demla Zapo­me­nu­té svět­lo. Slav­ná pró­za vyprá­ví o dra­ma­tic­kém sou­bo­ji, kte­rý musí svést věří­cí člo­věk, nahlo­da­jí-li jeho víru (v Boha i v sebe sama) pochyb­nos­ti. Ten­to str­hu­jí­cí pohled do lid­ské­ho nit­ra nabí­zí vel­kou herec­kou pří­le­ži­tost, již reži­sér­ka Jan­ka Ryšá­nek Schmied­to­vá svě­ři­la Nor­ber­tu Liché­mu. Dra­ma­ti­za­ci kni­hy, kte­rou mohou divá­ci znát i díky stej­no­jmen­né­mu fil­mo­vé­mu zpra­co­vá­ní, při­pra­vu­je pro ost­rav­skou scé­nu Jakub Nvo­ta, reži­sér divá­ky i odbor­nou veřej­nos­tí ceně­né insce­na­ce Spa­lo­vač mrtvol.