Repertoár

Začí­ná­me končit

Fran­couz­ská kome­die výstiž­ně vyprá­ví o vzta­zích mezi muži a žena­mi, o ply­nu­tí času, stra­chu ze stár­nu­tí a ošk­li­vos­ti, o (ne)schopnosti být spolu.

Autor: Sébas­ti­en Thiéry
Režie: Lída Enge­lo­vá
Hrají: Bar­bo­ra Hrzánová, Radek Holub, Radek Zima, Jana Jis­kro­vá / Milu­še Hrad­ská / Joha­na Tesařová
Dramaturgie: Joha­na Kudláčková
Scénografie: Ivo Žídek
Kostýmy: Iva­na Brádková
Hudba: Zde­něk Zdeněk
Choreografie: Mar­tin Pacek
Překlad: Petr Christov
Délka: 110 minut + přestávka
Premiéra: 21. 03. 2016
Divadlo: Divadlo Kalich
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C400,-

Hra nabí­zí výji­meč­nou herec­kou pří­le­ži­tost zejmé­na pro Báru Hrzá­no­vou, kte­rá ztvár­ňu­je jed­nu žen­skou hrdin­ku, a přes­to se jed­ná o dvoj­ro­li: hra­je totiž nejen atrak­tiv­ní čty­ři­cát­ni­ci, ale také stej­nou ženu, tak jak ji vidí její man­žel, kte­rý je pře­svěd­če­ný, že jeho man­žel­ka v posled­ní době pří­liš rych­le stár­ne. Ale mož­ná je za jejich man­žel­ským odci­ze­ním něco doce­la jiného.