Repertoár

Vraž­da v salón­ním coupé

Detek­tiv­ní hra.

Autor: Jára Cimr­man, Ladi­slav Smoljak, Zde­něk Svěrák
Režie: Ladi­slav Smoljak
Hrají: Zde­něk Svě­rák / Miloň Čepel­ka, Petr Bruk­ner / Josef Čepel­ka / Voj­těch Kotek, Petr Rei­din­ger, Jan Hra­bě­ta / Marek Šimon, Gena­dij Rumle­na / Robert Bárta
Délka: 100 minut + přestávka
Premiéra: 14. 05. 1970
Divadlo: Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
Komedie

Cena

Sektor A780,- Sektor B680,- Sektor C550,-

V luxus­ně zaří­ze­ném salon­ním coupé mezi­ná­rod­ní­ho rych­lí­ku ces­tu­jí tři pasa­žé­ři: slav­ný čes­ký poli­cej­ní incpek­tor Vác­lav Trach­ta, prů­my­sl­ník Meyer, kte­rý vyrá­bí všech­no pro zahřá­tí (koži­chy, rum, šamo­to­vé cih­ly), a továr­ník Bier­han­zel, výrob­ce mas­ti pro houst­nu­tí vla­sů. Ve sta­ni­ci Istanbul při­bu­de k této tro­ji­ci inspek­to­rův žák, poli­cej­ní prak­ti­kant Jin­dřich Hla­vá­ček, dokon­ču­jí­cí svou diplo­mo­vou prá­ci o vla­ko­vé kri­mi­na­lis­ti­ce. Ces­ta pro­bí­há klid­ně až do chví­le, kdy továr­ní­ka Bier­han­ze­la roz­bo­lí zub. Vla­ko­vý ste­ward — jaký­si kon­duk­tér pro bohá­če — při­spě­chá se šla­pa­cí vrtač­kou a továr­ník se po zákro­ku cítí mno­hem lépe. Záhy bolest pomi­ne úpl­ně, neboť Bier­han­zel zemře. Tak­to efekt­ně ote­vřel Jára Cimr­man svou detek­tiv­ní hru “Vraž­da v salon­ním coupé”, v níž zúro­čil své zku­še­nos­ti z poli­cej­ní služ­by na vídeň­ské “čtyř­ce”. O jeho kri­mi­nál­ní a kri­mi­na­lis­tic­ké kari­é­ře nás pou­čí série fun­do­va­ných před­ná­šek, pole­mi­zu­jí­cích s rakous­kým stře­do­škol­ským pro­fe­so­rem E. Fiedlerem.