Repertoár

Vese­lé Velikonoce

Nena­pra­vi­tel­ný roš­ťák, pro­fe­si­o­nál i zví­ře chys­tá bez­va fintu.

Autor: Jean Poi­ret
Režie: Miroslav Hanuš
Hrají: Mar­tin Hof­mann, Micha­e­la Badin­ko­vá, Eliš­ka Hanu­šo­vá, Moni­ka Zoub­ko­vá, Jele­na Juklo­vá, Jiří Wohan­ka, Filip Cíl
Premiéra: 22. 02. 2020
Divadlo: Pantheon production
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C400,-

Věč­ný pří­běh nena­pra­vi­tel­né­ho suk­nič­ká­ře Sté­pha­na, kte­rý taj­ně pod­vá­dí svou man­žel­ku Sophii. Ta ho jed­nou při­stih­ne ve spo­leč­nos­ti půvab­né dív­ky. Sté­phan ji bez váhá­ní před­sta­ví jako svou dce­ru. V té chví­li začne zamo­tá­vá­ní se do vlast­ních lží, skrý­vá­ní a neče­ka­ných pře­kva­pe­ní. Sophie cosi o svém man­že­lo­vi tuší a chce za kaž­dou cenu vědět prav­du, aby ho potresta­la. Vese­lé Veli­ko­no­ce jsou skvost­nou situ­ač­ní kome­dií, kte­rá vychá­zí z nej­lep­ších tra­dic slaps­tic­ko­vých kome­dií a grotesky.