Repertoár

Vele­toč

Božen­ka a její bra­tr Arnošt jsou až doteď idy­lic­ký­mi sou­ro­zen­ci. Jejich roz­díl­né pova­hy tuto pospolitost…

Autor: Iva Jan­žu­ro­vá
Režie: Šimon Caban
Hrají: Iva Jan­žu­ro­vá, Eva Holu­bo­vá, Mari­an Roden, Sabi­na Remundová, Aleš Bilík / Pře­my­sl Pálek
Scénografie: Šimon Caban
Kostýmy: Simo­na Rybáková
Hudba: David Solař
Délka: 160 minut + přestávka
Premiéra: 09. 05. 2018
Divadlo: Divadlo Kalich
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Cena Letní scéna

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Božen­ka a její bra­tr Arnošt jsou až doteď idy­lic­ký­mi sou­ro­zen­ci. Jejich roz­díl­né pova­hy tuto pospo­li­tost a vzá­jem­ný respekt utu­ži­ly už od dět­ství. Božen­ka, jako bojov­ný kapi­tán, uvyk­la si udí­let roz­ka­zy a vše­mu nej­lé­pe rozu­mět, Arnošt vždy stál na pozi­ci posluš­né­ho a mani­pu­lo­va­né­ho vojáčka.
Božen­ka před léty Arnoš­ta ože­ni­la s Hel­gou, po peč­li­vém něko­li­ka­le­tém výbě­ru a dob­ře vole­né pro­pa­gan­dy. Hel­ga byla boha­tá, s čin­žov­ní vilou, s kle­no­ty a s dra­ho­cen­ný­mi obra­zy, ale to všech­no jí spadlo do klí­na jako dědic­tví, tak­že není zoce­le­na zku­še­nost­mi rvát se o uspo­ko­ji­vou exis­ten­ci. Nao­pak, bez­sta­rost­nost ji sved­la ke svaz­ku s Arnoš­tem, kte­rý rych­le vyús­til v ste­re­o­typ­ně nud­né sou­ži­tí pod den­no­den­ním vele­ním Božen­ky. Je to ve sku­teč­nos­ti man­žel­ská trojka.
Ale začí­ná kome­die a — zřej­mě násled­kem neče­ka­ných zvra­tů v pohy­bu těles slu­neč­ní sou­sta­vy — ste­re­o­typ se bude měnit! Neče­ka­ným Vele­to­čem se tahle par­tič­ka oct­ne pohro­ma­dě, pro­ple­te­ná a zamo­ta­ná vzá­jem­ně neslu­či­tel­ný­mi osob­ní­mi sna­ha­mi. Advo­kát­ní porad­ce a psy­chi­atr jsou stá­le na telefonu!