Repertoár

V Paří­ži bych tě neče­ka­la, tatínku

Kome­die o paříž­ském dob­ro­druž­ství sym­pa­tic­ké­ho ven­ko­va­na ze Spá­le­né­ho Poří­čí nad Sei­nou nabí­zí dvě hodi­ny emo­cí a smíchu. 

Autor: Jean Bar­bier
Režie: Jan Novák
Hrají: Petr Nárož­ný, Jar­mi­la Švehlová, Jana Malá, Jan Šťast­ný, Simo­na Postlerová, Mal­ví­na Pachlová, Mar­tin Sochor
Scénografie: Josef Jelí­nek
Kostýmy: Josef Jelí­nek
Překlad: Jan Cimický
Délka: 120 minut + přestávka
Premiéra: 09. 06. 2014
Divadlo: Agentura Harlekýn
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C320,-

Cena Letní scéna

Sektor A720,- Sektor B620,- Sektor C520,-

Nejbližší představení:

23. 6.NE – 20:30
BRNO Komedie

Výběr­čí přímých daní ze zapad­lé­ho pro­vinč­ní­ho měs­teč­ka se jed­no­ho dne roz­hod­ne, že pře­kva­pí svo­ji dce­ru a navští­ví ji v Paříži.
Sta­rost­li­vý otec s podi­vem zjiš­ťu­je, že jeho milo­va­ná dce­ra již nepra­cu­je v pojiš­ťov­ně, ale pohy­bu­je se jako spo­leč­ni­ce ve svě­tě vel­ké poli­ti­ky a obcho­du, ve kte­rém se rázem oci­tá i on. V tom­to sple­ti­tém pro­stře­dí se tatí­nek rych­le zori­en­tu­je, a když okouz­lí man­žel­ku své­ho nej­vyš­ší­ho šéfa, zce­la to změ­ní jeho život, budouc­nost dce­ry, a dokon­ce i slo­že­ní vlá­dy. Roz­je­de se ura­gán záměn a komic­kých situ­a­cí, kte­ré nebe­rou konce.