Repertoár

Tři­náct u stolu

Man­že­lé Made­lei­ne a Anto­i­ne Villar­die­ro­vi ve svém domě chys­ta­jí slav­nost­ní veče­ři pro hos­ty. Made­lei­ne je…

Autor: Marc-Gil­bert Sauvajon
Režie: Vla­di­mír Strnisko
Hrají: Simo­na Sta­šo­vá, Miroslav Etzler, Simo­na Post­le­ro­vá / Mirosla­va Pleš­ti­lo­vá, Julie Šur­ko­vá, Otto Roše­tz­ký, Čestmír Gebous­ký, Mar­tin Cikán
Délka: 140 minut + přestávka
Divadlo: Agentura Harlekýn
Komedie

Cena

Sektor A630,- Sektor B530,- Sektor C300,-

Cena Letní scéna

Sektor A620,- Sektor B520,- Sektor C450,-

Man­že­lé Made­lei­ne a Anto­i­ne Villar­die­ro­vi ve svém domě chys­ta­jí slav­nost­ní veče­ři pro hos­ty. Made­lei­ne je pověr­či­vá a zou­fa­le se sna­ží zabrá­nit hro­zí­cí­mu počtu tři­nác­ti hos­tů u sto­lu. Pokaž­dé když se zdá, že je zase­da­cí pořá­dek koneč­ně vyře­šen k její spo­ko­je­nos­ti, nasta­nou komic­ké situ­a­ce vyplý­va­jí­cí ze vzta­hů všech pozva­ných hostů.

Kome­die Tři­náct u sto­lu sla­vi­la obrov­ský úspěch v Paří­ži, v Římě, i po celé Evro­pě a dočka­la se i fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní. V hlav­ních rolích se před­sta­vi­li teh­dy oblí­be­ní Miche­li­ne Pres­le a Fer­nand Gra­vey. V jed­né z rolí debu­to­va­la poz­děj­ší vel­ká hvězda Annie Girardot.