Repertoár

Tera­pie sdí­le­ním Reset

Přijď­te se s námi Resetovat!

Hrají: Ester Geisle­ro­vá, Hon­za Vojtko
Délka: 120 minut bez přestávky

Cena

Sektor A500,- Sektor B500,- Sektor C500,-

Žije­me v době, kdy jsme dovo­li­li digi­tál­ní­mu svě­tu, aby se stal sou­čás­tí naší rea­li­ty, kaž­do­den­nos­ti a našich vzta­hů. Mož­ná je čas se zasta­vit a udě­lat reset. Přijď­te s námi hle­dat rov­no­váhu, jak pou­ží­vat tech­no­lo­gie a soci­ál­ní sítě tak, aby neo­vlá­da­ly náš život a naše vzta­hy víc, než si sami vědo­mě pře­je­me. Pojď­me si spo­leč­ně dodat odva­hu ke změně!

Tech­no­lo­gie a digi­tál­ní svět nám doká­ží napl­ňo­vat naše přá­ní a tou­hy, baví­me se, ale také do toho­to vir­tu­ál­ní­ho pro­sto­ru utí­ká­me a naše živo­ty jsou kvů­li tomu čas­to i vel­mi kom­pli­ko­va­né. Sli­bu­jí nám neu­stá­lé dosa­ho­vá­ní slas­ti. A ujiš­ťu­jí nás v tom, že nic jiné­ho než slast si neza­slou­ží­me. Jsme odpou­ta­ní od našich dal­ších emo­cí, dokon­ce se jich začí­ná­me bát. Vyhý­bá­me se jim. Vytěs­ňu­je­me je. Pře­stá­vá­me být sami sebou a čas­to žije­me život něko­ho jiného.

S výše popsa­ným jsme se setka­li díky pro­jek­tu Tera­pie sdí­le­ním a sle­do­vá­ním vzta­ho­vé onli­ne komu­ni­ka­ce stov­ky tisí­ců lidí. Neu­stá­le jsme nará­že­li a nará­ží­me na téma pro­blé­mů ve vzta­zích vychá­ze­jí­cích z pas­ti živo­ta v digi­tál­ním svě­tě. Je více než jas­né, že je důle­ži­té nau­čit se roz­ví­jet život­ní kom­pe­ten­ci digi­tál­ní rov­no­váhy. Tak­zva­ný digi­tál­ní balanc. Přijď­te s námi hle­dat rov­no­váhu, jak žít v digi­tál­ním svě­tě a pou­ží­vat tech­no­lo­gie tak, aby neo­vlá­da­ly náš život víc, než si sami vědo­mě přejeme.

Přijď­te se s námi Resetovat!