Repertoár

Tell or Show: Pravdivá

Diva­del­ní talk show Fili­pa Tellera.

Hrají: Filip Teller, Tomáš Klus, Nora Frid­ri­cho­vá, skaut­ský oddíl Šídla
Délka: 100 minut bez přestávky
Premiéra: 30. 03. 2015
Komedie

Cena

Sektor A390,- Sektor B350,-

Dal­ší díl ori­gi­nál­ní talk show Fili­pa Telle­ra ten­to­krát s podti­tu­lem Prav­di­vá a pre­mi­é­ro­vě v Diva­dle Bol­ka Polívky!
Oblí­be­ná brněn­ská talk show Tell or Show se od nové sezó­ny stě­hu­je. Herec a mode­rá­tor Filip Teller nově při­ví­tá své hos­ty v Diva­dle Bol­ka Polív­ky. Filip už se těší na nový pro­stor a pře­de­vším na věr­né i nové diváky.

Kde kon­čí prav­da, začí­ná lež? Nebo snad exis­tu­je šedá zóna plná nepravd, nepřes­ných výro­ků a vět vytr­že­ných z kon­tex­tu? Je prav­da žezlem v rukou lhá­ře? A exis­tu­je vůbec prav­da, nebo jsou všech­no jen růz­né úhly pohle­du? Přijď­te pát­rat po prav­dě s námi a při­tom se skvě­le pobavit.

Tři hos­té. Zají­ma­vá téma­ta. Cha­risma­tic­ký mode­rá­tor. To jsou tři před­po­kla­dy pro úspěš­nou talk show.
Filip Teller jde však ješ­tě dál a do základ­ní­ho mixu při­dá­vá hra­vost, nápa­di­tost a inter­ak­ci s pub­li­kem. Nepři­ná­ší kla­sic­kou talk show, jak ji zná­te z tele­viz­ních obra­zo­vek. Tell or Show kro­mě roz­ho­vo­ro­vé for­my vyu­ží­vá také situ­ač­ní humor a scé­nic­ké prvky.