Repertoár

Tell or show: (Ne)závislá

Talk show Fili­pa Tellera.

Hrají: Filip Teller, Michal Horá­ček, Hal­ka Třešňáková
Délka: 100 minut bez přestávky
Komedie

Cena

Sektor A390,- Sektor B350,-

Atrak­tiv­ní hos­té. Zají­ma­vá téma­ta. Cha­risma­tic­ký mode­rá­tor. To jsou tři před­po­kla­dy pro úspěš­nou talk show.
Filip Teller jde však ješ­tě dál a do základ­ní­ho mixu při­dá­vá hra­vost, nápa­di­tost a inter­ak­ci s pub­li­kem. Nepři­ná­ší kla­sic­kou talk show, jak ji zná­te z tele­viz­ních obrazovek.
Tell or Show kro­mě roz­ho­vo­ro­vé for­my vyu­ží­vá také situ­ač­ní humor a scé­nic­ké prvky.