Repertoár

Tak já letim!

Vše se dá pře­žít s nad­hle­dem, sebe­i­ro­nií a humorem.

Autor: Peter Quil­ter
Režie: Petr Svojt­ka
Hrají: Anna Polív­ko­vá
Překlad: Pavel Dominik
Foto: Jerry Háša
Délka: 100 minut + přestávka
Premiéra: 21. 09. 2021
Divadlo: Studio DVA divadlo, FDA
Komedie

Cena

Sektor A620,- Sektor B520,- Sektor C420,-

Neu­vě­ři­tel­ně upo­ví­da­ná výstřed­ní pět­a­čty­ři­cát­ni­ce Susan se roz­hod­ne osla­vit své naro­ze­ni­ny ces­tou do Aus­trá­lie. Sna­ží se tak zopa­ko­vat výlet, kte­rý pod­nik­la se svý­mi kama­rád­ka­mi před čtvrt­sto­le­tím. Ten­to­krát však ces­tu­je sama, sice se stej­ným oče­ká­vá­ním a sny, ale s pět­a­dva­ce­ti­le­tou zátě­ží zku­še­nos­tí. Její důvtip, šarm i cha­os ji při­mě­jí bilan­co­vat – iro­nic­ky a hoř­kosměš­ně se zamýš­lí nad přá­tel­stvím, lás­kou, osa­mě­los­tí a nástra­hách i rados­tech života.