Repertoár

Kon­cert Szi­di Tobias

Slo­ven­ská zpě­vač­ka se řadí k nej­vý­raz­něj­ším osob­nos­tem šan­so­nu nejen na Slo­ven­sku, ale také v Čes­ké republice,…

Hrají: Szi­di Tobias​, ​Milan Vyskočáni​, ​Vili­am Majer​, ​Andrej Gál​, ​Richard Šimurka​, ​Jakub Valiček​, ​Tamás Belicza
Foto: Martin J. Polák
Délka: 90 minut bez přestávky
Koncert

Cena Letní scéna

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C400,-

Nejbližší představení:

18. 7.ČT – 20:30
BRNO Koncert

Slo­ven­ská zpě­vač­ka se řadí k nej­vý­raz­něj­ším osob­nos­tem šan­so­nu nejen na Slo­ven­sku, ale také v Čes­ké repub­li­ce, kde bývá čas­to spo­jo­vá­na se jmé­nem vzni­ka­jí­cí Hany Hege­ro­vé. Její cha­risma a spe­ci­fic­ké zabar­ve­ní hla­su jsou kom­bi­na­cí pro sil­ný umě­lec­ký záži­tek. Ten je dota­že­ný citem pro spo­je­ní hud­by s důra­zem na detail a zachy­ce­ní oka­mži­ku, tak­že kaž­dá z pís­ní se mění v malé diva­del­ní před­sta­ve­ní se str­hu­jí­cí atmo­sfé­rou s mimo­řád­ně sil­ným akcen­tem na obsah a sdě­le­ní. V pís­ních Szi­di Tobi­as tak nachá­zí­me ide­ál­ní spo­je­ní tex­tu a hud­by ve vyni­ka­jí­cích inter­pre­tač­ních výko­nech kape­ly Szi­di Tobi­as & Band. Jejich spo­leč­ný reper­toár obsa­hu­je sklad­by z autor­ské díl­ny Mila­na Vysko­čá­ni­ho, auto­rem tex­tů je Peter Lipovský.