Repertoár

Szi­di Tobi­as & band

V rám­ci kon­cer­tu zazní pře­de­vším pís­ně z aktu­ál­ní­ho 2 CD Sed­mo­lás­ka obsa­hu­jí­cí nové stu­di­o­vé nahráv­ky dosud vyda­ných písní. 

Hrají: Szi­di Tobias
Foto: Martin J. Polák
Délka: 90 minut bez přestávky
Koncert

Cena Letní scéna

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

„Sedm je sil­né čís­lo. A lás­ka je to, na čem zále­ží. Sed­mo­lás­ka. Sedm je sym­bol. Sym­bol pochá­zí z řec­ké­ho výra­zu sym­ballein, což zna­me­ná spo­jo­vat dohro­ma­dy. Kdy­si byl zvyk, že uza­vře­ná smlou­va se zazna­me­na­la na hli­ně­nou tabul­ku, kte­rá se roz­bi­la a roz­dě­li­la mezi účast­ní­ky smlou­vy. Při setká­ní je zno­vu spo­ji­ly. Tyto stře­py se nazý­va­ly sym­bo­ly. Z toho­to pohle­du může­me sym­bol pova­žo­vat za něco, co ozna­ču­je spo­je­ní věcí, kte­ré dohro­ma­dy vytvá­ří smys­lu­pl­ný celek. Sed­mo­lás­ka jako sed­mé nebe, sedm dní v týd­nu, sedm peče­tí.“ Szi­di Tobias

Kon­cert ve spo­lu­prá­ci s fes­ti­va­lem Mara­ton hud­by Brno.