Repertoár

Špi­nar­ka

To víš, sny zůstanou…

Autor: Tomáš Dia­niš­ka
Režie: Tomáš Dia­niš­ka
Hrají: Mar­ké­ta Matu­lo­vá, Kate­ři­na Krej­čí, Jakub Burý­šek, Dušan Urban / Ivan Binar, Voj­těch Joha­ník, Jáchym Kuče­ra Julie Goet­zo­vá, Len­ka Kuče­ro­vá, Marie Urba­no­vá Křeh­lí­ko­vá, Michal Weber, Filip Kapus­ta Kape­la: Mar­tin Jaro­šek, Robert Hejduk (klá­ve­sy), Jan Borák, Mar­tin Hrček (bicí), Jan Gajdi­ca, Mar­tin Bala (kyta­ra), Lubo­mír Koneč­ný, Anto­nín Jan­čár (basky­ta­ra)
Délka: 150 minut + přestávka
Premiéra: 03. 09. 2021
Divadlo: Divadlo Petra Bezruče Ostrava

Věru nevza­li na kon­zer­vu, pro­to­že je pří­liš malin­ká. Neho­dí se ani do sbo­ru, na to má moc výraz­ný hlas. Věra žije v blbé době. Nezá­le­ží na tom, jak zpí­vá­te, ale jak jste poli­tic­ky uvě­do­mě­lá. Naštěs­tí talent se pro­sa­dí vždycky. 

Vydej­me se sle­do­vat kari­é­ru jed­né z našich nej­vý­raz­něj­ších uměl­kyň. Naše „doku-fikč­ní dra­ma“ je osla­vou drzé­ho big bea­tu, a pře­de­vším Věry, kte­rá svou tvor­bou vzdo­ro­va­la všem mys­li­tel­ným ste­re­o­ty­pům. Vyprá­ví intim­ní por­trét i epic­ký pří­běh o nezá­vis­los­ti, intri­kách, odva­ze a neza­po­me­nu­tel­né pří­tom­nos­ti oprav­do­vé lásky.