Repertoár

Sluš­ný člověk

Hlav­ní hrdi­na XY, želez­nič­ní úřed­ník na odpo­čin­ku, žádá o pře­lo­že­ní na onen svět, viz doklady…

Autor: Mar­ti­na Krátká
Režie: Mar­ti­na Krátká
Hrají: Miroslav Hruš­ka, Boh­da­na Pavlí­ko­vá, Petr Buch­ta, Matěj Anděl, Anna Glässnerová
Délka: 70 minut bez přestávky
Divadlo: Švandovo divadlo na Smíchově

Cena

Sektor A470,- Sektor B420,- Sektor C390,-

Hlav­ní hrdi­na XY, želez­nič­ní úřed­ník na odpo­čin­ku, žádá o pře­lo­že­ní na onen svět, viz dokla­dy A až Z.
Nic víc, než zdán­li­vě „oby­čej­ný“ život jed­no­ho „sluš­né­ho“ člo­vě­ka. Nej­pr­ve to byl hod­ný, ale neduži­vý chla­pec, vždy vzor­ně pro­spí­va­jí­cí ve ško­le, poz­dě­ji las­ka­vý a pozor­ný man­žel. Oby­čej­ný člo­věk pra­cu­jí­cí na želez­ni­ci, poz­dě­ji postou­pi­vší v kari­é­ře na úřed­nic­ké mís­to na minis­ter­stvu dopravy.
Ane­bo ne? Je to tak jiné, když dáv­no osa­mě­le žijí­cí vdo­vec bilan­cu­je svůj skrom­ný pobyt na tom­to svě­tě? Oprav­du byl jeho život tak oby­čej­ný? Náh­le a neče­ka­ně vystu­pu­jí dal­ší čás­ti jeho osob­nos­ti, postup­ně se vyno­řu­jí z hlu­bin, spo­lu s tím, jak se odkrý­vá celá minu­lost. Během jedi­né­ho momen­tu, kdy se ho už dotý­ká smrt, zob­ra­zí se mu před oči­ma celý život. Jak jinak se to moh­lo stát než prá­vě na vla­ko­vém nádra­ží, kde se lidé potká­va­jí a jsou si zce­la ano­nym­ní, míje­jí se a tvo­ří jaký­si pře­va­lu­jí­cí se dav vzá­jem­ných cizin­ců. Co před sebou člo­věk skrý­vá záměr­ně a nako­lik je sám sobě cizin­cem? Kolik ano­ny­mi­ty je v inti­mi­tě kaž­dé­ho z nás!