Repertoár

Shy­lock

Kanad­ská hra míří­cí pro­ti anti­se­mi­tis­mu a pře­hna­né poli­tic­ké korektnosti.

Autor: Mark LEIREN-YOUNG
Režie: Radek Balaš
Hrají: Milan Kňaž­ko
Délka: 90 minut bez přestávky
Divadlo: Divadlo Na Jezerce
Drama

Cena

Sektor A540,- Sektor B530,-

Díky sou­čas­né­mu dění u nás i ve svě­tě je mimo­řád­ně aktu­ál­ní. Bohu­žel. A bytost­ně se nás všech dotýká.

Před divá­ky před­stou­pí s mono­lo­gem ze Shake­spea­ro­va Kup­ce benát­ské­ho herec Jon v mas­ce pro­slu­lé­ho Žida Shy­loc­ka. Když náh­le pře­jde do civil­ní­ho pro­je­vu, pocho­pí­me, že jsme na bouř­li­vé bese­dě s divá­ky, kte­rá násle­du­je po posled­ním před­sta­ve­ní této hry na nejme­no­va­ném diva­del­ním fes­ti­va­lu, kde se měla hrát ješ­tě čtr­náct dní. Vede­ní fes­ti­va­lu ji však po váš­ni­vých pro­tes­tech, kte­ré insce­ná­to­ry a hlav­ně Jona, před­sta­vi­te­le Shy­loc­ka, obvi­ňo­va­ly z anti­se­mi­tis­mu, ze stra­chu náh­le stáh­lo z reper­toá­ru a její uvá­dě­ní před­čas­ně ukončilo.