Repertoár

Serial Killer: Sly­ší­te mě?

Syro­vé rea­lis­tic­ké dra­ma s kome­di­ál­ní rovi­nou o třech kama­rád­kách, kte­ré v živo­tě nema­jí prá­vě nej­lep­ší vyhlídky.

Sly­ší­te mě? (M’entends-tu?, Kana­da, 2019, r. Miryam Bou­chard,), sek­ce V kur­zu: seri­á­ly (nejen) pro mla­dé, jazyk – fran­couz­šti­na, titul­ky – čes­ké a ang­lic­ké, 2x30 min.

Ada, Fabi­o­la a Caro­lan­ne se naro­di­ly ve špat­nou dobu na špat­ném mís­tě. Nema­jí ani uni­ver­zit­ní diplo­my, ani vliv­né pří­buz­né. Hle­dá­ní bytu, zaměst­ná­ní a mís­ta na svě­tě je v jejich pří­pa­dě lemo­vá­no soci­ál­ní­mi kurá­to­ry, špat­ný­mi zná­most­mi a pří­liš mno­ha pří­le­ži­tost­mi k neú­spě­chu. Tahle „mile­ni­ál­ská kome­die“ uka­zu­je neo­by­čej­né přá­tel­ství tří dívek, kte­rým čas­to nezbý­vá nic jiné­ho než smy­sl pro humor. Pokud jsme si zvyk­li na to, že seri­á­ly o mla­dé gene­ra­ci se ode­hrá­va­jí v kavár­nách a sdí­le­ných bytech stu­den­tů umě­lec­kých škol, hru­bá kome­die z Que­becu uka­zu­je rea­li­tu méně ele­gant­ních měst­ských čtvrtí.

VSTUPENKY: www.serialkiller.tv/akreditace-a-vstupenky