Repertoár

Serial Killer: Gösta

Švéd­ská absurd­ní kome­die o mla­dém dět­ském psy­cho­lo­go­vi s vel­kou a upřím­nou tou­hou konat ve svě­tě dob­ro a všem pomáhat.

Gös­ta (Švéd­sko, 2019, r. Lukas Moo­dy­son), sek­ce Mezi­ná­rod­ní pano­ra­ma, jazyk – švéd­šti­na, titul­ky – čes­ké a ang­lic­ké, 2x30 min.

Gös­ta je tak hod­ný jako Švéd­sko samo. Ve svém dom­ku na samo­tě uby­to­vá­vá uprch­lí­ka, trpě­li­vě naslou­cha­jí­cí kli­en­ty i své kole­gy tera­pe­u­ty. Podá­vá pomoc­nou ruku i zlo­dě­ji, kte­rý chtěl zrov­na ukrást jeho kolo. Je zvyk­lý trpět tiše. Když k němu však při­jíž­dí byd­let jeho táta, začí­ná oprav­do­vé peklo. Smír s vlast­ní­mi rodi­či bude zkouš­kou, ve kte­ré mož­ná neob­sto­jí ani on. A musí vlast­ně? Vydr­ží být Gös­ta jedi­ným, kdo se nezhrou­tí a nebu­de vyža­do­vat pomoc od ostat­ních? Kome­di­ál­ní podo­ben­ství Luka­se Moo­dys­so­na, reži­sé­ra fil­mů My jsme nej­lep­ší nebo Lás­ka je lás­ka o dneš­ním Švéd­sku, nabí­zí jeden neče­ka­ný zvrat za dru­hým. Seri­ál, kte­rý se zdá být jedi­ným své­ho druhu.

VSTUPENKY: www.serialkiller.tv/akreditace-a-vstupenky