Repertoár

Serial Killer: Exit

Sex, dro­gy, byz­nys. Byz­nys dro­gy, sex. A občas rodi­na. Kome­di­ál­ní dra­ma se sty­lis­tic­ký­mi prv­ky doku­men­tár­ní­ho inter­view ze živo­ta čtyř vyso­ce posta­ve­ných nor­ských finančníků.

Exit (Nor­sko, 2019, r.  Øys­tein Karl­sen), sek­ce Fokus: Nor­sko, jazyk – norš­ti­na, titul­ky – čes­ké a ang­lic­ké, 2x35 min.

„Máte na svě­tě spous­tu nábo­žen­ství, ale všich­ni se shod­ne­me na tom, že pení­ze jsou sku­teč­né.“ Seri­ál, kte­rý se pre­zen­tu­je jako pseu­do-doku­ment o živo­tě čtyř nor­ských finanč­ní­ků, je tem­ným, kome­di­ál­ním dra­ma­tem zalo­že­ným na sku­teč­ných his­tor­kách z nor­ské finanč­ní scé­ny. Čty­ři zástup­ce pla­ne­tár­ní­ho „jed­no­ho pro­cen­ta“ nej­bo­hat­ších sle­du­je v jejich kaž­do­den­nos­ti. Dro­go­vé večír­ky, před­stí­rá­ní pří­klad­né­ho rodin­né­ho živo­ta a lel­ko­vá­ní v luxus­ních kan­ce­lá­řích se pro­lí­ná se sebe­hod­no­ce­ním postav. Zdán­li­vě nikdy nekon­čí­cí ego­trip čtyř kama­rá­dů se rych­le uka­zu­je jako neu­dr­ži­tel­ný. Trp­ce vtip­ná kri­ti­ka cynic­ké­ho život­ní­ho sty­lu boha­tých nabý­vá oblud­ných roz­mě­rů, zvlášť v zemi, kte­rá se pyš­ní skrom­nos­tí a rov­nos­tí v příležitostech.

VSTUPENKY: www.serialkiller.tv/akreditace-a-vstupenky