Repertoár

Serial Killer: Dospěláci

Kome­die o fin­ských hips­te­rech z vyhlá­še­né hel­sin­ské čtvr­ti Kallio.

(Aiku­i­set, Fin­sko, 2019, r. Anna Dahl­man), sek­ce V kur­zu: seri­á­ly (nejen) pro mla­dé, jazyk – fin­šti­na, titul­ky – čes­ké a ang­lic­ké, 2x25min.

Hlav­ní hrdin­ka kome­die, kte­rá si dělá legra­ci z hel­sin­ských hipstrů, je maji­tel­kou kavár­ny ve čtvr­ti Kal­lio. Její život je jako jíz­da na kolo­to­či, chví­li naho­ře, chví­li dole – to když se dozví, že její zná­mí si taky ote­vře­li kavár­nu ane­bo se roze­jde s dal­ším klu­kem. Ačko­liv bychom Kal­lio moh­li klid­ně zamě­nit za Brno-střed, hipstři jsou konec­kon­ců všu­de stej­ní, fin­ský styl humo­ru posta­ve­ný na zná­mých ste­re­o­ty­pech je pře­kva­pi­vě osvě­žu­jí­cí. Mís­to znudě­né­ho odstu­pu uka­zu­je dneš­ní hel­sin­ské mile­ni­á­ly jako tro­chu praš­tě­né, ale roz­to­mi­le dětin­ské postavičky.

VSTUPENKY:  www.serialkiller.tv/akreditace-a-vstupenky