Repertoár

S tvo­jí dce­rou ne!

Kome­die o tom, jak snad­no spad­nout do man­žel­ské kri­ze a jak těž­ko z ní ven.

Autor: Anto­nín Procházka
Režie: Anto­nín Procházka
Hrají: Petr Nárož­ný, Naďa Kon­va­lin­ko­vá, Zuza­na Sla­ví­ko­vá / Dag­mar Novot­ná, Pavel Kikin­čuk / Mar­tin Zahál­ka, Anto­nín Pro­cház­ka / Vik­tor Limr / Anto­nín Pro­cház­ka ml., Týna Prů­cho­vá / Karo­lí­na Vág­ne­ro­vá, Vilém Dubnička
Délka: 100 minut + přestávka
Divadlo: Agentura Harlekýn
Komedie

Cena

Sektor A630,- Sektor B530,- Sektor C300,-

Pří­běh doce­la oby­čej­ných man­žel­ských párů (ban­kov­ní úřed­ník s uči­tel­kou a maji­tel nepro­spe­ru­jí­cí umě­lec­ké agen­tu­ry s kni­hov­ni­cí), sna­ží­cích se pře­de­jít mož­né man­žel­ské kri­zi. Způ­so­bí nej­pr­ve leh­kou záplet­ku, postup­ně však doslo­va gej­zír krko­lom­ných situ­a­cí, tra­pa­sů a slov­ní­ho humo­ru. A to za při­spě­ní dospí­va­jí­cí dce­ry, její­ho klu­ka a ubo­hé­ho byta­ře, kte­rý při­jde pocti­vě krást, zamo­tá se do svě­ta inte­lek­tu­á­lů a jen zírá, do jakých situ­a­cí se zapletl.