Repertoár

S prav­dou ven

Kome­die o tom, že kaž­dý dnes potře­bu­je své­ho psychiatra.

Autor: Matthieu Dela­por­te a Ale­xan­dre de la Patellière
Režie: Ondřej Rych­lý
Hrají: Petr Rych­lý, Luboš Veselý
Divadlo: Divadlo Kalich

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Nejbližší představení:

Nově zvo­le­ný pre­zi­dent repub­li­ky má za hodi­nu a půl pronést inau­gu­rač­ní pro­jev před celým náro­dem. Ale jakmi­le si začne nahlas opa­ko­vat svůj text ve své pra­cov­ně, začne ho svě­dit nos do té míry, že není schop­ný zacho­vat chlad­nou tvář a škle­bí se při kaž­dém slovu.

Co s tím? Lékař ho vyšet­řil a pro­blém prý vězí jin­de. Při­ve­dou mu tedy toho údaj­ně nej­lep­ší­ho psy­chi­at­ra. Začne kon­ver­za­ce, kte­rá změ­ní jeho život…

Být líd­rem, a nebýt srov­na­ný a vyrov­na­ný, zkrát­ka není jen tak.

Pod hrou je pode­psa­ný úspěš­ný fran­couz­ský autor­ský tan­dem, pro­sla­ve­ný mimo jiné oblí­be­nou kome­dií Jméno.

Kome­die o tom, že kaž­dý dnes potře­bu­je své­ho psychiatra.