Repertoár

S lás­kou Mary

Hoř­ká kome­die o tom, že živo­tu se má jít naproti.

Autor: Paul Elli­ott
Režie: Petr Hal­ber­sta­dt
Hrají: Vero­ni­ka Žilková, Eva Novot­ná / Gab­rie­la Štefanová, Hana Hal­ber­sta­dt, Ele­na Trč­ko­vá / Simo­na Kurská, Ondřej Dvo­řák
Dramaturgie: Miroslav Ond­ra
Scénografie: Jaro­slav Milfajt
Překlad: Dana Hábová
Foto: Monika Chupeková, Kuba Jírů
Délka: 120 minut + přestávka
Premiéra: 17. 07. 2021
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky, StageArtCz
Komedie

Cena

Sektor A550,- Sektor B450,- Sektor C400,- Přístavek300,-

Cena Letní scéna

Sektor A520,- Sektor B420,- Sektor C350,-

Nejbližší představení:

9. 8.PÁ – 20:30
BRNO Komedie

Con­nie, Leo­na, Mil­lie a Mary jsou dámy z ame­ric­ké­ho jihu a jejich nej­vět­ším život­ním povy­ra­že­ním za posled­ních 30 let je pra­vi­del­ná kaž­do­tý­den­ní par­tič­ka bri­dže. Co se sta­ne, když jed­na z nich náh­le zemře? Děv­ča­ta to vyře­ší po svém. Půj­čí si popel zemře­lé kama­rád­ky Mary z pohřeb­ní­ho ústa­vu na posled­ní spo­leč­nou karet­ní hru.
Když poté zjis­tí, že jim Mary posmrt­ně posí­lá pozo­ru­hod­ný dárek, z poklid­né­ho dýchán­ku se sta­ne nejdi­vo­čej­ší mejdan, kte­rý by si kdy doká­za­ly před­sta­vit. Během večír­ku si ale také uvě­do­mu­jí, že „žít“ zna­me­ná pořád­ně si život „užít“, dokud není pozdě.
Hoř­ká kome­die ame­ric­ké­ho her­ce, dra­ma­ti­ka a scé­náris­ty Pau­la Elli­ot­ta měla pre­mi­é­ru v roce 2013 a hrá­la se po celých Spo­je­ných stá­tech. Hru o tom, jak je důle­ži­tá tole­ran­ce a respek­to­vá­ní jiných, nebo o tom, že živo­tu se má jít napro­ti, uved­lo v čes­ké pre­mi­é­ře Diva­dlo Bol­ka Polív­ky v kopro­duk­ci s StageArt­Cz.

Toto před­sta­ve­ní oblé­ká Vimi­ni.

Prá­va udě­li­la spo­leč­nost DRAMATIC PUBLISHING, Wood­stock, Illinois.

Recenze:

Vhod­ný dárek ze záhro­bí potěší
15. 07. 2023, kulturio.cz, Michal Švanda