Repertoár

Rudy Lin­ka – Osla­va 30 let od Same­to­vé revoluce

ONE MAN SHOW

Délka: 90 minut bez přestávky

Cena

Sektor A420,- Sektor B340,- Sektor C290,-

Přijď­te osla­vit 30 let od same­to­vé revo­lu­ce s Rudy Lin­kou do Diva­dla Bol­ka Polív­ky! Jeho One Man Show se nese v duchu svo­bo­dy, hud­by, a humo­ru s nad­hle­dem a leh­kos­tí, kte­ré mu při­ná­ší mož­ná i vzdá­le­nost mezi jeho dvě­ma domo­vy, jed­ním v New Yor­ku a dru­hým na Šumavě.

V roce 1980 opus­til Rudy Lin­ka ČSSR, aby o něko­lik let poz­dě­ji v USA stu­do­val na Berklee Colle­ge of Music a poznal se s jaz­zma­ny jako Jim Hall, John Aber­crom­bie, nebo John Sco­field, a i díky nim se dopra­co­val až na úpl­ný vrchol. “Lidé kte­ří inspi­ru­jí, to je motor, kte­rý dává život­ní ener­gii a odva­hu jít za svým snem” říká svě­to­ob­čan Rudy Lin­ka, kte­rý sám se za svůj život stal člo­vě­kem, kte­rý inspi­ru­je. Když se po Same­to­vé revo­lu­ci vrá­til, spo­lu s odstu­pem, kte­rý mu vzdá­le­nost mezi jeho domo­vem v New Yor­ku a Pra­hou nabí­zí, při­ve­zl do svo­jí vlas­ti novou ener­gii dělat věci jinak.


Rudy Lin­ka, pat­ří­cí mezi top 10 svě­to­vých jaz­zo­vých kytaristů…

Jeho vystou­pe­ní zahr­nu­je jak hudeb­ní pro­duk­ci, tak mlu­ve­né slo­vo ve for­mě stand-up show spo­je­né s pro­jek­cí. Spo­je­ní těch­to prv­ků urču­je for­mu vystou­pe­ní, kte­rá s leh­kos­tí a humo­rem jemu vlast­ní­mi před­sta­vu­je všech­ny aspek­ty Rudy­ho tvůr­čí a osob­ní stránky.