Repertoár

Re:kabaret Re:publika

aneb S cen­zu­rou na věč­né časy

Autor: Voj­těch Fatka, Matěj Ran­dár
Režie: Roman Gros­zmann
Hrají: Mari­a­na Chmelařová, Pavol Seriš, Filip Teller, Jaro­sla­va Sýkorová, Miroslav Sýko­ra, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Jan Špry­nar, kape­la VeHi­Ba (Vero­ni­ka Bar­to­šo­vá, Jan Kyncl, Aleš Vosáh­lo, Jakub Kočič­ka, Mar­tin Švéda)
Dramaturgie: Matěj Ran­dár
Scénografie: Jaro­slav Milfajt
Kostýmy: Bar­bo­ra Kuropatová
Foto: Jiří Salik Sláma
Délka: 90 minut bez přestávky
Premiéra: 13. 06. 2018
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie Pro Děti

Cena

Sektor A420,- Sektor B350,- Sektor C190,-

Spe­ci­ál­ní vydá­ní Re-Kaba­re­tu věno­va­né k  30. výro­čí Same­to­vé revo­lu­ce a 100. výro­čí vzni­ku Československa!

S Re-kaba­re­tem ten­to­krát pro­ces­tu­je­me 100 let repub­li­ky a oku­sí­me vše dob­ré i zlé, co se udá­lo na kul­tur­ním a umě­lec­kém poli. Prů­vod­cem tou­to ces­tou bude Cen­zu­ra, jejíž do dneš­ní doby saha­jí­cí cha­padla sva­zu­jí lidi s nepo­ho­dl­ný­mi či kon­tro­verz­ní­mi názo­ry. Při­po­me­ne tvor­bu per­ze­ku­o­va­ných i reži­mem pod­po­ro­va­ných uměl­ců, kte­ří nás bavi­li jak z diva­del­ních for­bín, tele­viz­ních obra­zo­vek, tak i zpo­za dve­ře tre­zo­ru. Re-kaba­ret budou pro­vá­zet dobo­vé pís­ně v inter­pre­ta­ci kape­ly VeHi­Ba (Vero­ni­ka Bar­to­šo­vá, Jan Kyncl, Aleš Vosáhlo).

Vznik insce­na­ce byl spo­lu­fi­nan­co­ván z Nada­ce ČEZ.