Repertoár

Re-kaba­ret: Aprí­lo­vý speciál

Spe­ci­ál­ní vydá­ní Re-kaba­re­tu ke Dni Klaunů.

Autor: Voj­těch Fatka
Režie: Voj­těch Fatka
Hrají: kape­la Claunica, Pavol Seriš, Filip Teller, Mari­a­na Chmelařová, Jan Špry­nar, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Jaro­sla­va Sýkorová, Miroslav Sýko­ra
Délka: 90 minut bez přestávky
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie

Cena

Sektor A350,- Sektor B300,-

Kom­po­no­va­ný večer plný klaun­ských gagů, komic­kých scé­nek a dob­ré­ho humoru.

Prud­ce zábav­ný, lehce návy­ko­vý, drze spo­le­čen­ský, nekom­pro­mis­ně sati­ric­ký, pra­vi­del­ný občas­ník plný gagů, stand-upů, klau­ne­rií, hud­by a pohy­bu. Na jed­nom jeviš­ti se v jeden večer pot­ka­jí zná­mí i nezná­mí, mla­dí i věkem pro­tře­lí, mistři sou­čas­ní i budou­cí, aby Vám před­ved­li kus ze své­ho umě­ní a utka­li se v klá­ní o Váš smích.

Vaše pra­vi­del­ná dáv­ka humo­ru, kte­rou Vám dopo­ru­čí kaž­dý smys­lů pří­tom­ný lékař.

Pří­stup­né pro všech­ny od 15 do 150 let!