Repertoár

Psy­cho­hrát­ky

Psy­cho­hrát­ky jsou bese­dy z díl­ny Holu­bi­ce Agen­cy s Evou a Karo­lí­nou Holu­bo­vý­mi, Matě­jem Papr­či­a­kem a psy­cho­lo­gem Jiřím…

Hrají: Eva Holu­bo­vá, Karo­lí­na Holu­bo­vá, Matěj Papr­či­ak, Jiří Valášek
Divadlo: Holubice Agency

Cena

Sektor A500,- Sektor B450,- Sektor C450,-

Psy­cho­hrát­ky jsou bese­dy z díl­ny Holu­bi­ce Agen­cy s Evou a Karo­lí­nou Holu­bo­vý­mi, Matě­jem Papr­či­a­kem a psy­cho­lo­gem Jiřím Valáš­kem. Jsou to popu­lár­ně nauč­né bese­dy, kte­ré pře­dá­va­jí infor­ma­ce o dušev­ním zdra­ví zábav­nou a inter­ak­tiv­ní formou.

Kaž­dé před­sta­ve­ní je uni­kát­ní bese­dou na dané téma, kte­ré dotvá­ří­te vy, divá­ci. V rám­ci besed je před­ve­de­no něko­lik mode­lo­vých situ­a­cí, kte­ré jsou poté vysvět­le­ny odbor­ní­kem. Samo­zřej­mos­tí je, že v prů­bě­hu besed jsou divá­ci více než vítá­ni klást své vlast­ní otáz­ky a navá­zat dia­log s účin­ku­jí­cí­mi. Míra anga­žo­va­nos­ti, je samo­zřej­mě na vás. Naším cílem je, aby se v prů­bě­hu veče­ra vytvo­ři­lo pří­jem­né a bez­peč­né pro­stře­dí, kte­ré dovo­lí poslu­cha­čům klást i intim­ní dota­zy a záro­veň je to bavi­lo. Kdo se nechce ptát for­mou zved­nu­té ruky, na mís­tě je vždy při­pra­ven box s tuž­kou a papír­ky a otáz­ky je mož­né vlo­žit ano­nym­ně do něj před či v prů­bě­hu před­sta­ve­ní. Vše, co se řeklo na bese­dě, zůsta­ne na besedě.