Repertoár

Pro dámu na balkoně

Bolek Polív­ka jako věč­ný lovec žen­ských srd­cí ve svém autor­ském představení.

Autor: Bolek Polív­ka
Režie: Bolek Polív­ka
Hrají: Bolek Polív­ka, Jaro­mír Barin Tichý, Jiří Fret­ti Pfeifer, Milan Král, Luděk Horá­ček, Bar­bo­ra Kuropatová
Scénografie: Jaro­slav Milfajt
Kostýmy: Bar­bo­ra Kuropatová
Světla: Jaro­slav Havlík
Délka: 120 minut + přestávka
Premiéra: 21. 06. 1999
Derniéra: 28. 05. 2016
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie

Kome­die plná nezvyk­lých situ­a­cí, gagů, dia­lo­gů a rekvi­zit. Při­tom hlav­ní sdě­le­ní je vlast­ně plné nos­tal­gie, roman­ti­ky a skry­té nena­pl­ně­né touhy.
„…Chtěl jsem udě­lat před­sta­ve­ní, z něhož si – jak čas­to říkám — inte­lek­tu­ál odne­se své a děl­ní­ko­vi neva­dí. Hra­ju o lás­ce, živo­tě, ale spí­še o jeho tem­ných strán­kách a spod­ních tónech. Při­po­mí­ná mi to taj­ný deník Sal­va­to­ra Dalí­ho, kte­rý si hod­ně vymýš­lel, ale vše mělo reál­ný základ. Vzpo­mí­na­ná dáma je ide­ál. Lás­ka, kte­rá nepři­chá­zí. Mož­ná se v ní mno­ho mých pří­tel­kyň pozná….“  Boleslav Polívka