Repertoár

Před­sta­ve­ní o ničem

Rádi bys­te pod­po­ři­li naše diva­dlo? Může­te tím­to způsobem…

Autor: COVID-19
Režie: COVID-19
Komedie Drama Pro Děti Koncert Muzikál

Milí divá­ci,
zakou­pe­ním dob­ro­vol­né vstu­pen­ky na „PŘEDSTAVENÍ O NIČEM“ může­te pod­po­řit naše diva­dlo. Hod­no­ta zakou­pe­né vstu­pen­ky vám bude ode­čte­na při příš­tím náku­pu v pokladně.

V sou­čas­né době je Diva­dlo Bol­ka Polív­ky v situ­a­ci, kdy je mu zne­mož­ně­no pro­vo­zo­vá­ní diva­del­ních před­sta­ve­ní a běž­ný chod je téměř zamra­zen. Naše diva­dlo je nezá­vis­lé, to jest nezři­zo­va­né měs­tem či jiným územ­ně správ­ním cel­kem. To zna­me­ná, že nepo­bí­rá žád­né stá­lé pří­spěv­ky a je odká­zá­no pře­de­vším na trž­bu ze vstupného.

V této době je ztrá­ta diva­dla spo­čí­ta­ná cca na 2 mili­o­ny korun, toto čís­lo se však může pohy­bo­vat v závis­los­ti na dél­ce trvá­ní opat­ře­ní a nemož­nos­ti hrát. Od pla­tu jsou zce­la odstři­že­ni osvět­lo­va­či, zvu­ka­ři, tech­ni­ci i her­ci, jejichž odmě­na se odví­jí od počtu ode­hra­ných představení.

Roz­hod­li jsme se však pro divá­ky ale­spoň při­pra­vo­vat pra­vi­del­ná živá vysí­lá­ní, kte­rá pro­bí­ha­jí na našem Face­boo­ku a You­Tu­be s Bol­kem Polív­kou a jeho hos­ty.

Děku­je­me všem dár­cům za pod­po­ru a pří­zeň.

Pře­je­me vám pev­né zdra­ví a věří­me, že až se situ­a­ce uklid­ní, všech­no vám to vynahradíme!

Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky