Repertoár

Podiv­ný pří­pad se psem

Sou­čas­ný hit svě­to­vých jevišť.

Autor: Mark Had­don, Simon Ste­phens
Režie: SKUTR
Hrají: Jan Cina, Mar­ké­ta Steh­lí­ko­vá / Hana Vagnerová, Marek Daniel, Kris­tý­na Frejová, Zuza­na Stavná, Petr Van­ču­ra
Hudba: Petr Kaláb
Překlad: Jiří Josek
Délka: 130 minut + přestávka
Premiéra: 12. 05. 2015
Divadlo: Divadlo Kalich
Drama

Cena

Sektor A550,- Sektor B520,-

V Podiv­ném pří­pa­du se psem se pat­nác­ti­le­tý Chris­to­pher roz­hod­ne vypá­t­rat, kdo zabil sou­sed­či­na psa. Netu­ší při­tom, že obje­ví dale­ko závaž­něj­ší věci o své rodině.

Reži­sé­ři pří­běh umís­ti­li do prázd­né bílé kost­ky, jež sym­bo­li­zu­je stav mys­li mate­ma­tic­ky a logic­ky uva­žu­jí­cí­ho autis­ty, v níž vlád­ne přís­ný pořá­dek a kde cha­os zna­me­ná pani­ku. Tvůr­ci insce­na­ce nechá­va­jí divá­ky názor­ně nahléd­nout do chlap­co­va uva­žo­vá­ní a poci­tů — svě­tel­ný­mi, zvu­ko­vý­mi i pohy­bo­vý­mi vje­my účin­ně při­bli­žu­jí děs, kte­rý v něm vyvo­lá­vá kon­takt s okol­ním světem.