Repertoár

Plný kapsy šutrů

Slav­ná insce­na­ce, kte­rá bavi­la pub­li­kum úcty­hod­ných 15 let, se vrací!

Autor: Marie Jones
Režie: Jana Kali­šo­vá
Hrají: Radek Holub, Miroslav Vla­dy­ka
Překlad: Jitka Scoffin
Délka: 110 minut + přestávka
Premiéra: 07. 03. 2019
Divadlo: Divadlo Kalich
Komedie

Cena

Sektor A570,- Sektor B540,-

Co to udě­lá se dvě­ma oby­čej­ný­mi chla­pí­ky, dosta­nou-li se náh­le do svě­ta peněz a slá­vy? Nahléd­nou do něj, když se sta­nou kom­par­sis­ty ame­ric­ké­ho vel­ko­fil­mu, kte­rý natá­čí holly­wo­od­ská fil­mo­vá pro­duk­ce v jejich malém irském měs­teč­ku. Oso­bi­tě komen­tu­jí situ­a­ce a nové vzta­hy mezi čle­ny štá­bu, herec­ký­mi hvězda­mi a míst­ní­mi ven­ko­va­ny. Ty všech­ny mis­tr­ně ztvár­ňu­jí pou­ze dva herci.