Repertoár

Pan­krác ´45

„Cas­ting na popra­vu“ – Fik­tiv­ní pří­běh zalo­že­ný na sku­teč­ných událostech.

Autor: Mar­ti­na Kinská
Režie: Mar­ti­na Kinská
Hrají: Klá­ra Cibulková, Réka Derz­si, Deni­sa Barešová, Andrea Bur­šo­vá, Boh­da­na Pavlíková
Dramaturgie: Vla­di­mír Čepek
Scénografie: Lucie Laba­jo­vá
Kostýmy: Lucie Laba­jo­vá
Hudba: Zde­něk Dočekal
Produkce: Vác­lav Hodonický, Jit­ka Dvořáková
Délka: 90 minut bez přestávky
Premiéra: 07. 11. 2015
Divadlo: Švandovo divadlo na Smíchově
Drama

Cena

Sektor A520,- Sektor B490,-

Konec léta roku 1945. V Ticho­mo­ří kon­čí dru­há svě­to­vá vál­ka, Evro­pa se začí­ná vypo­řá­dá­vat s její­mi důsled­ky. V Čes­ko­slo­ven­sku pro­bí­há zatý­ká­ní nacis­tic­kých zlo­čin­ců, loa­jál­ních Něm­ců, ale také sku­teč­ných i domně­lých čes­kých poma­ha­čů nacis­tic­ké­ho reži­mu. Toto zatý­ká­ní a vyšet­řo­vá­ní se týká i slav­ných osobností.
V jed­né cele se v pan­krác­ké věz­ni­ci sejdou hereč­ky Adi­na Man­dlo­vá a Lída Baa­ro­vá, Hana Krup­ko­vá, spo­lu­pra­cov­ni­ce para­šu­tis­tů výsad­ku SILVER A, židov­ka Julie a nezná­má žena. Kdo z nich bude odsou­zen? Sta­čí k tomu, že Adi­na Man­dlo­vá nato­či­la za vál­ky jeden němec­ký film? Že byla Lída Baa­ro­vá před vál­kou milen­kou Jose­pha Goebbel­se? Jak se pro­vi­ni­la Hana Krup­ko­vá, kte­rá pomá­ha­la para­šu­tis­tům? A pře­ži­vší z Osvě­ti­mi Julie? Jaké tajem­ství si s sebou nese ona neznámá?
Hra Mar­ti­ny Kin­ské vznik­la na zákla­dě sku­teč­ných život­ních udá­los­tí jed­not­li­vých postav.

Recenze:

Man­dlo­vá a Baa­ro­vá se haš­te­ří za mří­ží s ple­cho­vým lavorem
13. 11. 2015, kultura.zpravy.idnes.cz, Tomáš Šťástka

Pan­krác ´45. Ve Švan­do­vě diva­dle pro­chá­zí pět žen „cas­tingem na popravu“
24. 11. 2015, rozhlas.cz, Jana Soprová, Veronika Štefanová

Bul­vár ve stí­nu šibenice
24. 11. 2015, divadelni-noviny.cz, Veronika Boušková

Pan­krác ’45: Kdo je kola­bo­rant a kdo neprá­vem odsouzený?
12. 12. 2015, kultura.eurozpravy.cz, EuroZprávy.cz