Repertoár

Oskar a růžo­vá paní

Oskar a růžo­vá paní je hrou o tom, jak může být život krás­ný i když je k nám kru­tý. Je o odva­ze žít a chu­ti se smát. Bez toho by to totiž všech­no bylo k nepřežití.

Autor: Eric-Emma­nu­le Schmitt
Režie: Jakub Nvo­ta
Hrají: Pav­la Tomicová, Josef Polá­šek
Délka: 100 minut + přestávka
Divadlo: Komorní divadlo Kalich
Komedie

Cena Letní scéna

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C390,-

Oskar je úžas­ný chla­pec. Sedí na svém lůž­ku v nemoc­ni­ci, a to co potře­bu­je je oprav­du dob­rý plán. Měl by to být vskut­ku důmy­sl­ný plán, jak pře­žít život se vším, co k němu pat­ří až do vyso­ké­ho věku, ale stih­nout to v pře­ci jen tro­chu krat­ším čase. Jeden den jako deset let – s tako­vým kouz­lem může Oska­ro­vi pomoct jen jedi­ný člo­věk. Obá­va­ná škr­tič­ka z Lan­gu­e­do­cu, býva­lá zápas­ni­ce, dnes záhad­ná, úžas­ná, vždy poho­to­vá babi Růženka…

Spo­lu s Oska­rem jsou tým, kte­rý chr­lí vtip, humor a nic pro něj není sva­té, nemož­né, nedo­sáh­nu­tel­né i v těch nej­dra­ma­tič­těj­ších situ­a­cích. Všech­no zvlád­nou, vědí totiž dob­ře, že záda jim kry­je ješ­tě tře­tí taj­ný par­ťák Pánbůh osob­ně, kte­rý má kouz­la s časem a zázra­ky na počká­ní takří­ka­jíc v popi­su prá­ce. Člo­věk mu jen musí věřit a jas­ně říct, co chce. Přes­ně to se Oskar musí nau­čit. Potom ten život také nějak vypa­dá a má styl i když je člo­vě­ku náh­le na kon­ci týd­ne z niče­ho nic sto­de­set let.