Repertoár

Ondřej Ruml – Zapo­me­nu­tý příběh

Vánoč­ní kon­cert jed­no­ho z nej­vý­raz­něj­ších inter­pre­tů sou­čas­né tuzem­ské scény.

Hrají: Ondřej Ruml
Hosté: Bolek Polív­ka
Délka: 60 minut bez přestávky
Koncert

Cena

Sektor A590,- Sektor B520,- Sektor C330,-

Ondřej Ruml a Boleslav Polív­ka, spo­lu s kape­lou a brněn­ským sbo­rem Pri­ma­ve­ra, před­sta­ví vánoční
reper­toár z alba Zapo­me­nu­tý příběh.
Kon­cert se sklá­dá z pís­ní Zdeň­ka N. Brič­kov­ské­ho, v aran­žích Davi­da Rot­te­ra, a zazní také nejznámější
kole­da Naro­dil se Kris­tus Pán. Mezi jed­not­li­vý­mi pís­ně­mi je jem­ně vetka­né prů­vod­ní slo­vo Boleslava
Polív­ky, kte­ré, spo­lu s pís­ně­mi, vyprá­ví nejen o naro­ze­ní Ježíška v Bet­lémě, ale také při­po­mí­ná tak tro­chu zapo­me­nu­tý pří­běh Vánoc.