Repertoár

Ondřej Ruml a Matej Ben­ko Quintet

JDEME NA JEŽKA 

Účinkují: Ondřej Ruml a Matej Ben­ko Quintet
Koncert

Cena

Sektor A550,- Sektor B450,- Sektor C300,-

ONDŘEJ RUML A MATEJ BENKO QUINTET – JDEME NA JEŽKA 

Ondřej Ruml je vše­stran­ný zpě­vák a hudeb­ník, kte­rý spo­lu­pra­cu­je s význam­ný­mi čes­ký­mi uměl­ci. Spo­lu s kape­lou Matej Ben­ko Quin­tet, kte­rá pat­ří k před­ním těle­sům sou­čas­né jaz­zo­vé scé­ny, před­sta­ví nově poja­té pís­ně Osvo­bo­ze­né­ho diva­dla z jeho alba „Ondřej Ruml zpí­vá Jež­ka, Vos­kov­ce a Weri­cha (2014)“, kte­ré bylo vel­mi pozi­tiv­ně při­ja­to kri­ti­kou i veřej­nos­tí a zís­ka­lo oce­ně­ní Zla­tá deska.